REGULAMIN KONKURSU iAUTOMATYKA

 

Postanowienia ogólne.

Art. 1

 1. Konkurs jest organizowany przez Marcin Faszczewskiego i Rafała Kupińskiego, wspólników spółki cywilnej iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna.
 2. Dane Organizatora są następujące:
  1. a) firma: iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna;
  2. b) siedziba i adres: Żurawia 71 lok. 2.13, 15-540 Białystok;
  3. c) NIP: 9661933271 (Rafał Kupiński), 5423028215 (Marcin Faszczewski), 5423265091 (spółka cywilna);
  4. d) REGON: 200416786 (Rafał Kupiński), 366284130 (Marcin Faszczewski), 366263405 (spółka cywilna);
  5. e) rejestr: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;
  6. f) adres mailowe: marcin.faszczewski@iautomatyka.pl, rafal.kupinski@iautomatyka.pl; kontakt@iautomatyka.pl, biuro@iautomatyka.pl;
  7. g) telefony: 669 160 390, 606 477 322;
  8. h) adresy stron internetowych: iautomatyka.pl.
 3. Regulamin jest dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu związane z ich uczestnictwem w Konkursie oraz obowiązki Organizatora wobec Uczestników Konkursu.
 4. Administratorem danych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Art. 2

 1. Terminy użyte w Regulaminie dużą literą mają, z zastrzeżeniem ustępu 2, następujące znaczenie:
  1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin Konkursu;
  2. Konkurs – konkurs z dziedziny nauki (na najlepszy artykuł naukowy), urządzany i ogłaszany w sieci Internet przez Organizatora, opisywany w poszczególnych punktach niniejszego Regulaminu; Konkurs stanowi konkurs z dziedziny automatyki tj. dziedziny nauki która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi;
  3. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Organizatora, działająca pod domeną pl, za pośrednictwem której Konkurs jest ogłaszany i na której się odbywa;
  4. Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która bierze udział w Konkursie, zgodnie z jego zasadami i warunkami;
  5. Zwycięzca – Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem, został wskazany przez Organizatora, jako osoba nagrodzona w Konkursie Nagrodą;
  6. Nagroda – rzecz ruchoma lub określona kwota pieniężna stanowiąca nagrodę w Konkursie ogłaszana w sposób określony Regulaminem.
  7. Organizator – iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna.
  8. Terminy użyte w Regulaminie dużą literą, niezdefiniowane w ust. 1, mają znaczenie nadane im w regulamin serwisu internetowego iautomatyka.pl dostępnym tutaj.

 

Uczestnictwo w Konkursie

Art. 3

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie Osoby Fizyczne, które założy i korzystają Serwisie z Konta Osoby Fizycznej.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: Organizator, pracownicy Organizatora, którzy współpracują z Organizatorem dla potrzeb Konkursu lub Serwisu, jak również krewni i powinowaci tych osób do drugiego stopnia.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w Konkursie ani wierzytelności dotyczącej Nagrody Uczestnik nie może przenosić, bez zgody Organizatora, na osoby trzecie.

 

Charakter i przebieg Konkursu

Art. 4

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszego artykułu o charakterze naukowym, z dziedziny szeroko pojętej automatyki, o treści zgodnej z tematyką Serwisu. W Konkursie mogą brać artykułu o charakterze i treści, o których mowa w niniejszym ustępie, w tym o charakterze artykułów specjalistycznych, kursów, recenzji sprzętu. W Konkursie nie mogą brać artykuły o charakterze wywiadów i relacji ani artykuły w charakterze reklamy.
 2. Konkurs jest organizowany cyklicznie w okresach miesięcznych, co oznacza, że za każdy miesiąc trwania Konkursu następuje:
  1. odrębne zgłaszanie artykułów do Konkursu;
  2. odrębne wyłonienie Zwycięzców, spośród Uczestników Konkursu biorących udział w Konkursie w danym miesiącu;
  3. odrębne przyznanie Nagród dla Zwycięzców, o których mowa w punkcie b).
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie odnośnie artykułu przesłanego za pośrednictwem Konta do publikacji w Serwisie w danym miesiącu. Decydująca dla uczestnictwa w Konkursie w danym miesiącu jest data przesłania artykułu do publikacji w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że artykuł  przesłany do publikacji w danym miesiącu może być zgłoszony do Konkursu w następnych miesiącach, jeśli nie został zgłoszony do Konkursu w miesiącu jego zgłoszenia do publikacji. Organizator może również nagrodzić w kolejnych miesiącach artykuły zgłoszone do udziału w Konkursie w miesiącach poprzedzających, jeśli nie zostały jeszcze nagrodzone. W danym miesiącu Użytkownik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 artykuły. Zgłoszenie artykułu do Konkursu będzie następować poprzez przypisanie danego artykułu zgłoszonego do udziału w Konkursie do kategorii „Prace konkursowe”. Udział w Konkursie mogą brać tylko artykuły opublikowane w Serwisie. Nie każdy zgłoszony artykuł zostanie opublikowany, jeśli Organizator uzna go za nieodpowiedni.

Wyłonienie Zwycięzców

Art. 5

 

 1. Wyłonienia Zwycięzców spośród Uczestników Konkursu dokonuje Organizator poprzez ocenę artykułów zgłoszonych do Konkursu. Nagrodzeniu podlegają artykuły najlepsze pod względem naukowym, z uwzględnieniem: fachowości, nowatorstwa i innych walorów merytoryczno-naukowych, a także stosownie do walorów językowych. Duży wpływ ma również objętość tekstu oraz jakość zdjęć i grafik.
 2. Ilość Uczestników Konkursu, którzy mogą zostać Zwycięzcami w danym miesiącu trwania Konkursu jest zmienna i jest ogłaszana w Serwisie każdorazowo przez Organizatora na dany miesiąc, wraz z ogłoszeniem Nagród do wygrania, najpóźniej na 3 dni przed danym miesiącem trwania Konkursu. Ogłoszenie, o którym mowa w niniejszym ustępie następować będzie w Serwisie i będzie dodatkowo określać przewidziane kategorie Zwycięzców (np. 1,2,3 miejsce, wyróżnienie itp.) i przewidziane dla nich Nagrody.
 3. Operator ma prawo niewyłonienia żadnego Zwycięzcy w danym miesiącu trwania Konkursu jeśli uzna, że walory artykułów zgłoszonych do Konkursu nie wystarczają na przyznanie Nagrody.
 4. Ogłoszenie Zwycięzców i przyznanych im Nagród będzie następować w Serwisie oraz może dodatkowo nastąpić przez informacje w mediach społecznościowych Serwisu (np. w portalu Facebook). Ogłoszenie, o którym mowa w niniejszym ustępie za dany miesiąc trwania Konkursu będzie zamieszczane do 7 dnia miesiąca następnego.

 

Nagrody

Art. 6

 1. Nagrody do wygrania w Konkursie na dany miesiąc będą ogłaszane w terminie i trybie, o których mowa w art. 5 ust. 2 Regulaminu, tj. poprzez ogłoszenie w Serwisie każdorazowo przez Organizatora na dany miesiąc, najpóźniej na 3 dni przed danym miesiącem trwania Konkursu.
 2. Nagrody są:
  1. przesyłane do Zwycięzców pocztą lub kurierem- w przypadku Nagród rzeczowych;
  2. przekazywane przelewem na rachunki bankowe Zwycięzców – w przypadku Nagród pieniężnych

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 3.

 1. Zwycięzca, w celu o odbioru Nagrody, powinien przesłać do Organizatora dane umożliwiające odbiór Nagrody (adres, rachunek bankowy) w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzców.

 

Wyłączenia

Art. 7

 1. Artykuły zgłoszone do Konkursu nie mogą:
  1. a) naruszać praw autorskich ani prawa do ochrony wizerunku;
  2. b) naruszać praw własności przemysłowej;
  3. c) naruszać dóbr osobistych;
  4.  d) stanowić czynów nieuczciwej konkurencji;
  5. e) udostępniać w sposób naruszający prawo dane osobowe lub stanowić naruszeń tajemnic prawnie chronionych;
  6. g) naruszać praw osób trzecich lub dobrych obyczajów;
  7. k) zawierać treści reklamowych, handlowych, promocyjnych, w szczególności stanowić kryptoreklamy;
  8. l) zawierać innych treści o charakterze bezprawnym;
  9. m) zawierać treści o charakterze konkurencyjnym wobec Serwisu lub Organizatora lub godzących w ich renomę lub dobre imię.
  10. Artykuły naruszające ust. 1 zostaną wykluczone z Konkursu. Nie będą również uwzględniane przy wyłanianiu Zwycięzców artykuły o charakterze innym niż określony w art. 4 ust. 1 Regulaminu.

 

Prawa autorskie

Art. 8

 1. Z chwilą wysłania przez Uczestnika Konkursu artykułu do publikacji w Serwisie, Użytkownik udziela Organizatorowi,  nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłączonej upoważniającej Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do danego artykułu na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii i technik, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii drukarskich, reprograficznych, informatycznych cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) oraz technik takich jak: druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach,
  2. zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;
  3. udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych i społecznościowych;
  4. nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną, wizualną lub audialną, satelity lub sieci komputerowych;
  5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
  6. udzielanie dalszych wyłącznych i niewyłącznych licencji, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych;
  7. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utworu utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

 

Postanowienia końcowe

Art. 9

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Organizatora, o których mowa w art. 1 ust. 2 Regulaminu.  Reklamacje można w szczególności składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@iautomatyka.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, przyczyna reklamacji. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. W tym terminie Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w Serwisie lub zgłoszeniu reklamacyjnym, w szczególności na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 2. Naruszenie Regulaminu skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie.
 3. Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie, zmian zasad Konkursu, jak również zakończyć Konkurs w każdym czasie. Zmiana w tym zakresie oraz zakończenie Konkursu odbywa się poprzez zamieszczenie w Serwise odpowiedniej zmiany lub informacji, co do odwołania Konkursu i nie ma zastosowania do zgłoszeń do Konkursu dokonanych wcześniej.

 

Więcej o konkursie

Zobacz jakie są nagrody