REGULAMIN KONKURSU iAUTOMATYKA 4.0

 

Postanowienia ogólne.

Art. 1

 1. Konkurs jest organizowany przez Marcin Faszczewskiego i Rafała Kupińskiego, wspólników spółki cywilnej iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna.
 2. Dane Organizatora są następujące:
  1. a) firma: iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna;
  2. b) siedziba i adres: Fabryczna 24/3, 15-483 Białystok;
  3. c) NIP: 9661933271 (Rafał Kupiński), 5423028215 (Marcin Faszczewski), 5423265091 (spółka cywilna);
  4. d) REGON: 200416786 (Rafał Kupiński), 366284130 (Marcin Faszczewski), 366263405 (spółka cywilna);
  5. e) rejestr: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;
  6. f) adres mailowe: marcin.faszczewski@iautomatyka.pl, rafal.kupinski@iautomatyka.pl; kontakt@iautomatyka.pl, biuro@iautomatyka.pl;
  7. g) telefony: 669 160 390, 606 477 322;
  8. h) adresy stron internetowych: iautomatyka.pl.
 3. Regulamin jest dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu związane z ich uczestnictwem w Konkursie oraz obowiązki Organizatora wobec Uczestników Konkursu.
 4. Administratorem danych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Art. 2

 1. Terminy użyte w Regulaminie dużą literą mają, z zastrzeżeniem ustępu 2, następujące znaczenie:
  1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin Konkursu;
  2. Konkurs – konkurs z dziedziny nauki (na najlepszy artykuł naukowy), urządzany i ogłaszany w sieci Internet przez Organizatora, opisywany w poszczególnych punktach niniejszego Regulaminu; Konkurs stanowi konkurs z dziedziny automatyki tj. dziedziny nauki która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi;
  3. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Organizatora, działająca pod domeną pl, za pośrednictwem której Konkurs jest ogłaszany i na której się odbywa;
  4. Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która bierze udział w Konkursie, zgodnie z jego zasadami i warunkami;
  5. Zwycięzca – Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem, został wskazany przez Organizatora, jako osoba nagrodzona w Konkursie Nagrodą;
  6. Nagroda – rzecz ruchoma lub określona kwota pieniężna stanowiąca nagrodę w Konkursie ogłaszana w sposób określony Regulaminem. Każda nagroda ma stan magazynowy oraz określoną wartość w Punktach. Punkty można wymieniać na nagordy.
  7. Organizator – iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna.
  8. Klub Automatyka – strona internetowa prowadzona przez Organizatora, działająca pod domeną klubautomatyka.pl;
  9. Punkty – opublikowane artykuły jako prace konkursowe zdobywają punkty (maksymalnie 20 punktów za pracę konkursową). Punkty można wymieniać na nagrody.
  10. Terminy użyte w Regulaminie dużą literą, niezdefiniowane w ust. 1, mają znaczenie nadane im w regulamin serwisu internetowego iautomatyka.pl dostępnym tutaj.

 

Uczestnictwo w Konkursie

Art. 3

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie Osoby Fizyczne, które założy i korzystają Serwisie z Konta Osoby Fizycznej.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: Organizator, pracownicy Organizatora, którzy współpracują z Organizatorem dla potrzeb Konkursu lub Serwisu, jak również krewni i powinowaci tych osób do drugiego stopnia.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w Konkursie ani wierzytelności dotyczącej Nagrody Uczestnik nie może przenosić, bez zgody Organizatora, na osoby trzecie.

 

Charakter i przebieg Konkursu

Art. 4

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych artykułów o charakterze naukowym, z dziedziny szeroko pojętej automatyki, o treści zgodnej z tematyką Serwisu. W Konkursie mogą brać artykułu o charakterze i treści, o których mowa w niniejszym ustępie, w tym o charakterze artykułów specjalistycznych, kursów, recenzji sprzętu. W Konkursie nie mogą brać artykuły o charakterze wywiadów i relacji ani artykuły w charakterze reklamy.
 2. Konkurs jest organizowany w sposób ciągły:
  1. artykuły można przesyłać w dowolnym czasie, jeśli zostaną opublikowane, wtedy autor otrzyma Punkty.
  2. artykuły mogą być publikowane i przydzielane autorom Punkty, niezależnie od dostępności nagród.
  3. autor może wymieniać Punkty na nagrody jeśli ma ich wystarczającą ilość i jeśli nagroda jest dostępna.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie odnośnie artykułu przesłanego za pośrednictwem Konta do publikacji w Serwisie.
 4. Opis i instrukcja dodawania pracy konkursowej znajduje się na stronie https://iautomatyka.pl/konkurs.
 5. W danym miesiącu Użytkownik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 artykuły.
 6. Zgłoszenie artykułu do Konkursu będzie następować poprzez przypisanie danego artykułu zgłoszonego do udziału w Konkursie do kategorii „Prace konkursowe” oraz zostaną do artykułu przydzielone Punkty. Tabela z Punktami będzie widoczna pod treścią artykułu. Udział w Konkursie mogą brać tylko artykuły opublikowane w Serwisie.
 7. Nie każdy zgłoszony artykuł zostanie opublikowany, jeśli Organizator uzna go za słaby, nieodpowiedni lub kolidujący w wizerunek lub interesy Organizatora.
 8. Jeśli artykuł zostanie oceniony pozytywnie, to zostanie on zredagowany i opublikowany w ciągu 14 dni od przesłania. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może ulec wydłużeniu na przykład w chwili gdy:
  1. Organizator nie dysponuje w danej chwili zasobami redakcyjnymi spowodowanymi np sezonem urlopowym.
  2. Organizator zechce zaprosić do artykułu, umieszczenia dodatkowych treści od ekspertów i/lub partnerów portalu.

Punktacja i kryteria oceniania

Art. 5

 1. Po przesłaniu pracy konkursowej przez formularz w Serwisie, przed opublikowaniem trafia on do weryfikacji i oceny przez Organizatora.
 2. Jeśli Organizator zdecyduje się opublikować artykuł w Serwisie, dla autora zostaną przydzielone Punkty.
 3. Punkty są przydzielane według kryteriów opisanych na stronie https://iautomatyka.pl/konkurs.
 4. Kryteria oceniania i przydzielania Punktów mogą ulec zmianie, gdy Organizator uzna nowe zasady za lepsze dla uczestników, jednak nie zastosuje nowych kryteriów dla wcześniej przesłanych i jeszcze nie opublikowanych artykułów.
 5. Wyłonienia Zwycięzców spośród Uczestników Konkursu dokonuje Organizator poprzez ocenę artykułów zgłoszonych do Konkursu. Nagrodzeniu Punktami podlegają artykuły najlepsze pod względem naukowym, z uwzględnieniem: fachowości, nowatorstwa i innych walorów merytoryczno-naukowych, a także stosownie do walorów językowych. Duży wpływ ma również objętość tekstu oraz jakość zdjęć i grafik.
 6. Swój aktualny stan punktów do wymiany na Nagrody można sprawdzić:
  1. Wchodząc na stronę konkursu, a następnie w dowolną dostępną nagrodę.
  2. W swoim profilu użytkownika w Serwisie.
  3. Kontaktując się z Organizatorem.
 7. W opublikowanym artykule jako praca konkursowa pod treścią zostanie podana ilość zdobytych punktów. Przykład w formie tabeli:

Ocena artykułu zgłoszonego do Konkursu iAutomatyka 4.0 pisz artykuły, zdobywaj punkty, wymieniaj je na nagrody.

Kryterium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punkty (0-2) 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2
Suma zdobytych punktów: 16

 

Nagrody i zamawianie nagród

Art. 6

 1. Aktualnie dostępne nagrody można sprawdzić na stronie: https://iautomatyka.pl/nagrody/
 2. Każda z nagród posiada parametry:
  1. Sponsor – firma dostarczająca nagrodę do konkursu.
  2. Ilość dostępnych – aktualna ilość dostępnej nagrody.
  3. Liczba punktów – koszt nagrody wyrażona w Punktach. Autor musi mieć tyle punktów jeśli chce odebrać daną nagrodę.
 3. Aby wymienić nagrodę za punkty należy spełnić następujące czynniki i kroki:
  1. Być zalogowanym na konto, na którym przesyłane są artykuły i przydzielane punkty.
  2. Mieć wystarczającą ilość punktów na koncie.
  3. Wejść w daną nagrodę za pośrednictwem katalogu nagród na stronie: https://iautomatyka.pl/nagrody/.
  4. Kliknąć przycisk „Odbierz nagrodę”.
  5. Wypełnić formularz zamówienia, podając dokładny adres, na który ma zostać dostarczona nagroda.
  6. Wysłać zamówienie klikając „Zamów nagrodę”.
 4. Po poprawnym zamówieniu nagrody z konta punktów autora zostanie odjęta liczba punktów o wartości zamówionej nagrody.
 5. Po poprawnym złożeniu zamówienia nagrody nie ma możliwości zmiany i odzyskania punktów.
 6. Po poprawnym zamówieniu nagrody jej stan „Liczba dostępnych nagród” zostanie zmniejszony o 1.
 7. Liczy się czas złożenia zamówienia według reguły „kto pierwszy ten lepszy”.
 8. Nagrody są:
  1. przesyłane do Zwycięzców pocztą lub kurierem – w przypadku Nagród rzeczowych;
  2. przekazywane przelewem na rachunki bankowe Zwycięzców – w przypadku Nagród pieniężnych
  3. przesyłane drogą elektroniczną w przypadku nagród dostępnych online np. „Voucher na szkolenie”.
 9. Zwycięzca, w celu o odbioru Nagrody, powinien przesłać do Organizatora dane umożliwiające wysyłkę lub odbiór Nagrody (adres, rachunek bankowy) podczas składania zamówienia.
 10. W trakcie trwania Konkursu stan nagród ulega zmianie:
  1. Nagrody znikają gdy ich stan zmniejszy się do zera.
  2. Nagrody zostają dodawane dynamicznie, warto więc odwiedzać stronę z katalogiem nagród: https://iautomatyka.pl/nagrody/.
 11. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy w ciągu 30 dni od poprawnego zamówienia nagrody.

 

Wyłączenia

Art. 7

 1. Artykuły zgłoszone do Konkursu nie mogą:
  1. naruszać praw autorskich ani prawa do ochrony wizerunku;
  2.  naruszać praw własności przemysłowej;
  3. naruszać dóbr osobistych;
  4. stanowić czynów nieuczciwej konkurencji;
  5. udostępniać w sposób naruszający prawo dane osobowe lub stanowić naruszeń tajemnic prawnie chronionych;
  6. naruszać praw osób trzecich lub dobrych obyczajów;
  7. zawierać treści reklamowych, handlowych, promocyjnych, w szczególności stanowić kryptoreklamy;
  8. zawierać innych treści o charakterze bezprawnym;
  9. zawierać treści o charakterze konkurencyjnym wobec Serwisu lub Organizatora lub godzących w ich renomę lub dobre imię.
  10. Artykuły naruszające ust. 1 zostaną wykluczone z Konkursu. Nie będą również uwzględniane przy wyłanianiu Zwycięzców artykuły o charakterze innym niż określony w art. 4 ust. 1 Regulaminu.
 2. Wykorzystując materiały z zewnątrz Serwisu, Autor ma obowiązek uzyskać zgodę na wykorzystywanie tych materiałów

 

Prawa autorskie

Art. 8

 1. Z chwilą wysłania przez Uczestnika Konkursu artykułu do publikacji w Serwisie, Użytkownik udziela Organizatorowi,  nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłączonej upoważniającej Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do danego artykułu na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii i technik, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii drukarskich, reprograficznych, informatycznych cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) oraz technik takich jak: druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach,
  2. zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;
  3. udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych i społecznościowych;
  4. nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną, wizualną lub audialną, satelity lub sieci komputerowych;
  5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
  6. udzielanie dalszych wyłącznych i niewyłącznych licencji, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych;
  7. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utworu utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

 

Postanowienia końcowe

Art. 9

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Organizatora, o których mowa w art. 1 ust. 2 Regulaminu.  Reklamacje można w szczególności składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@iautomatyka.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, przyczyna reklamacji. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. W tym terminie Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w Serwisie lub zgłoszeniu reklamacyjnym, w szczególności na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania, zmiany, dodawania treści i materiałów do przesłanych artykułów oraz zamieszczania materiałów reklamowych Organizatora oraz firm trzecich.
 3. Naruszenie Regulaminu skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie.
 4. Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie, zmian zasad Konkursu, jak również zakończyć Konkurs w każdym czasie. Zmiana w tym zakresie oraz zakończenie Konkursu odbywa się poprzez zamieszczenie w Serwise odpowiedniej zmiany lub informacji, co do odwołania Konkursu i nie ma zastosowania do zgłoszeń do Konkursu dokonanych wcześniej.

 

Więcej o konkursie

Zobacz jakie są nagrody