REGULAMIN KONKURSU iAUTOMATYKA 4.0

 

Postanowienia ogólne.

Art. 1

 1. Konkurs jest organizowany przez Industry Media Sp. z o.o.
 2. Dane Organizatora są następujące:
 1. firma: Industry Media Sp. z o.o.;
 2. siedziba i adres: Fabryczna 24/3, 15-483 Białystok;
 3. NIP: 5423390229;
 4. REGON: 385139107;
 5. KRS: 0000821065;
 6. rejestr: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS);
 7. adresy mailowe: kontakt@iautomatyka.pl;
 8. adresy stron internetowych: iautomatyka.pl.
 1. Regulamin jest dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu związane z ich uczestnictwem w Konkursie oraz obowiązki Organizatora wobec Uczestników Konkursu.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Art. 2

 1. Terminy użyte w Regulaminie dużą literą mają, z zastrzeżeniem ustępu 2, następujące znaczenie:
  1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin Konkursu;
  2. Konkurs – konkurs z dziedziny nauki (na najlepszy artykuł naukowy), urządzany i ogłaszany w sieci Internet przez Organizatora, opisywany w poszczególnych punktach niniejszego Regulaminu; Konkurs stanowi konkurs z dziedziny automatyki tj. dziedziny nauki która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi;
  3. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Organizatora, działająca pod domeną pl, za pośrednictwem której Konkurs jest ogłaszany i na której się odbywa;
  4. Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która bierze udział w Konkursie, zgodnie z jego zasadami i warunkami;
  5. Zwycięzca – Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem, został wskazany przez Organizatora, jako osoba nagrodzona w Konkursie Nagrodą;
  6. Nagroda – rzecz ruchoma lub określona kwota pieniężna stanowiąca nagrodę w Konkursie ogłaszana w sposób określony Regulaminem. Organizator – Industry Media Sp. z o.o.
  7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.).
  8. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
  9. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  10. Terminy użyte w Regulaminie dużą literą, niezdefiniowane w ust. 1, mają znaczenie nadane im w regulamin serwisu internetowego iautomatyka.pl dostępnym tutaj.

 

Uczestnictwo w Konkursie

Art. 3

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie Osoby Fizyczne, które założy i korzystają Serwisie z Konta Osoby Fizycznej.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: Organizator, pracownicy Organizatora, którzy współpracują z Organizatorem dla potrzeb Konkursu lub Serwisu, jak również krewni i powinowaci tych osób do drugiego stopnia.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w Konkursie ani wierzytelności dotyczącej Nagrody Uczestnik nie może przenosić, bez zgody Organizatora, na osoby trzecie.

 

Charakter i przebieg Konkursu

Art. 4

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych artykułów o charakterze naukowym, z dziedziny szeroko pojętej automatyki, o treści zgodnej z tematyką Serwisu. W Konkursie mogą brać artykuły o charakterze i treści, o których mowa w niniejszym ustępie, w tym o charakterze artykułów specjalistycznych, kursów, recenzji sprzętu. W Konkursie nie mogą brać artykuły o charakterze wywiadów i relacji ani artykuły w charakterze reklamy.
 2. Konkurs jest organizowany cyklicznie w okresach miesięcznych, co oznacza, że za każdy miesiąc trwania Konkursu następuje:
  1. odrębne zgłaszanie artykułów do Konkursu;
  2. odrębne wyłonienie Zwycięzców, spośród Uczestników Konkursu biorących udział w Konkursie w danym miesiącu;
  3. odrębne przyznanie Nagród dla Zwycięzców, o których mowa w punkcie b).
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie odnośnie artykułu przesłanego za pośrednictwem Konta do publikacji w Serwisie.
 4. Opis i instrukcja dodawania pracy konkursowej znajduje się na stronie https://iautomatyka.pl/konkursiautomatyka/.
 5. W danym miesiącu Użytkownik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 artykuły.
 6. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie odnośnie artykułu przesłanego za pośrednictwem Konta do publikacji w Serwisie w danym miesiącu. Decydująca dla uczestnictwa w Konkursie w danym miesiącu jest data przesłania artykułu do publikacji w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że artykuł  przesłany do publikacji w danym miesiącu może być zgłoszony do Konkursu w następnych miesiącach, jeśli nie został zgłoszony do Konkursu w miesiącu jego zgłoszenia do publikacji. Organizator może również nagrodzić w kolejnych miesiącach artykuły zgłoszone do udziału w Konkursie w miesiącach poprzedzających, jeśli nie zostały jeszcze nagrodzone.
 7. Nie każdy zgłoszony artykuł zostanie opublikowany, jeśli Organizator uzna go za słaby, nieodpowiedni lub kolidujący w wizerunek lub interesy Organizatora.
 8. Jeśli artykuł zostanie oceniony pozytywnie, to zostanie on zredagowany i opublikowany w ciągu 14 dni od przesłania. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może ulec wydłużeniu na przykład w chwili gdy:
  1. Organizator nie dysponuje w danej chwili zasobami redakcyjnymi spowodowanymi np. sezonem urlopowym.
  2. Organizator zechce zaprosić do artykułu, umieszczenia dodatkowych treści od ekspertów i/lub partnerów portalu.

Wyłonienie Zwycięzców

Art. 5

 1. Po przesłaniu pracy konkursowej przez formularz w Serwisie, przed opublikowaniem trafia on do weryfikacji i oceny przez Organizatora.
 2. Wyłonienia Zwycięzców spośród Uczestników Konkursu dokonuje Organizator poprzez ocenę artykułów zgłoszonych do Konkursu. Nagrodzeniu podlegają artykuły najlepsze pod względem naukowym, z uwzględnieniem: fachowości, nowatorstwa i innych walorów merytoryczno-naukowych, a także stosownie do walorów językowych. Duży wpływ ma również objętość tekstu oraz jakość zdjęć i grafik.
 3. Ilość Uczestników Konkursu, którzy mogą zostać Zwycięzcami w danym miesiącu trwania Konkursu jest zmienna i jest ogłaszana w Serwisie każdorazowo przez Organizatora na dany miesiąc, wraz z ogłoszeniem Nagród do wygrania, najpóźniej na 3 dni przed danym miesiącem trwania Konkursu. Ogłoszenie, o którym mowa w niniejszym ustępie następować będzie w Serwisie i będzie dodatkowo określać przewidziane kategorie Zwycięzców (np. 1,2,3 miejsce, wyróżnienie itp.) i przewidziane dla nich Nagrody.
 4. Operator ma prawo niewyłonienia żadnego Zwycięzcy w danym miesiącu trwania Konkursu jeśli uzna, że walory artykułów zgłoszonych do Konkursu nie wystarczają na przyznanie Nagrody.
 5. Ogłoszenie Zwycięzców i przyznanych im Nagród będzie następować w Serwisie oraz może dodatkowo nastąpić przez informacje w mediach społecznościowych Serwisu (np. w portalu Facebook). Ogłoszenie, o którym mowa w niniejszym ustępie za dany miesiąc trwania Konkursu będzie zamieszczane do 7 dnia miesiąca następnego.

Nagrody i zamawianie nagród

Art. 6

 1. Nagrody do wygrania w Konkursie na dany miesiąc będą ogłaszane w Serwisie każdorazowo przez Organizatora na dany miesiąc, najpóźniej na 3 dni przed danym miesiącem trwania Konkursu.
 2. Nagrody są:
  1. przesyłane do Zwycięzców pocztą lub kurierem – w przypadku Nagród rzeczowych;
  2. przekazywane przelewem na rachunki bankowe Zwycięzców – w przypadku Nagród pieniężnych ( nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o należny podatek)
  3. przesyłane drogą elektroniczną w przypadku nagród dostępnych online np. „Voucher na szkolenie”.
 3. Zwycięzca, w celu o odbioru Nagrody, powinien przesłać do Organizatora dane umożliwiające wysyłkę lub odbiór Nagrody (adres, rachunek bankowy) podczas składania zamówienia.
 4. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy w ciągu 30 dni od poprawnego zamówienia nagrody.
 5.  W przypadku nagrody rzeczowej o wartości wyższej niż 2000 zł brutto.:

a) Zwycięzca, prócz nagrody rzeczowej zostanie nagrodzony kwota pieniężną 10% wartości nagrody.

b) Kwota zostanie potrącona na rzecz odprowadzonego podatku. Podatek zostanie opłacony przez organizatora konkursu.

Wyłączenia

Art. 7

 1. Artykuły zgłoszone do Konkursu nie mogą:
  1. naruszać praw autorskich ani prawa do ochrony wizerunku;
  2.  naruszać praw własności przemysłowej;
  3. naruszać dóbr osobistych;
  4. stanowić czynów nieuczciwej konkurencji;
  5. udostępniać w sposób naruszający prawo dane osobowe lub stanowić naruszeń tajemnic prawnie chronionych;
  6. naruszać praw osób trzecich lub dobrych obyczajów;
  7. zawierać treści reklamowych, handlowych, promocyjnych, w szczególności stanowić kryptoreklamy;
  8. zawierać innych treści o charakterze bezprawnym;
  9. zawierać treści o charakterze konkurencyjnym wobec Serwisu lub Organizatora lub godzących w ich renomę lub dobre imię.
  10. artykuły naruszające ust. 1 zostaną wykluczone z Konkursu. Nie będą również uwzględniane przy wyłanianiu Zwycięzców artykuły o charakterze innym niż określony w art. 4 ust. 1 Regulaminu.
 2. Wykorzystując materiały z zewnątrz Serwisu, Autor ma obowiązek uzyskać zgodę na wykorzystywanie tych materiałów.

 

Prawa autorskie

Art. 8

 1. Z chwilą wysłania przez Uczestnika Konkursu artykułu do publikacji w Serwisie, Użytkownik udziela Organizatorowi,  nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłączonej upoważniającej Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do danego artykułu na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii i technik, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii drukarskich, reprograficznych, informatycznych cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) oraz technik takich jak: druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach,
  2. zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;
  3. udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych i społecznościowych;
  4. nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną, wizualną lub audialną, satelity lub sieci komputerowych;
  5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
  6. udzielanie dalszych wyłącznych i niewyłącznych licencji, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych;
  7. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utworu utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

Ochrona danych osobowych

 

Art. 9 

Realizując obowiązek określony w treści art. 13 RODO, Organizator informuje, iż:

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: 
 • Industry Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 24/3, 15-483 Białystok, NIP 5423390229, KRS 821065.
 • Marcin Faszczewski i Rafałem Kupińskim – Wspólnicy iAutomatyka s.c. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 24/3, 15-483 Białystok, NIP 542-326-50-91 oraz

Ze Współadministratorami można kontaktować się przez adresy mailowe: rodo@iautomatyka.pl i rodo@kursyautomatyki.pl oraz listownie na adres siedziby, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO. Zasadnicza treść wspólnych uzgodnień Współadministratorów dostępna jest na ich stronach internetowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane są w celu:
 • organizacji i przeprowadzenia Konkursu, 
 • umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną lub pisemną,
 • publikacji informacji o laureatach na stronach internetowych Organizatora i kontach na portalach społecznościowych,
 • rozpatrywania i odpowiedzi na zgłaszane reklamacje,
 • w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami RODO.
 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO: zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO: uzasadniony interes prawny administratora (w tym obrona przed roszczeniami).
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane do momentu:
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonego na adres rodo@kursyautomatyki.pl i rodo@iautomatyka.pl (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • przedawnienia roszczeń reklamacyjnych. 
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie innym podmiotom. Dostęp do nich mogą mieć pracownicy i współpracownicy Industr Media Sp. z o.o. i iAutomatyka s.c. usługodawcy (w tym dostawcy systemów informatycznych używanych przez Współadministratorów), podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 
 2. Pani/Pana dane osobowe nie są świadomie i intencjonalnie przekazywane przez Współadministratorów do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Współadministratorzy zaznaczają, że korzystają z technologii dostarczanych przez podmioty mogące znajdować się i prowadzić działalność poza EOG. Współadministratorzy w miarę posiadanych możliwości i pozycji na rynku, dokładają najwyższych starań, by współpracować z wyłącznie tymi zagranicznymi kontrahentami, którzy dbają o należyty poziom bezpieczeństwa danych w oferowanych usługach, jednakże nie mają wpływu na ryzyko i zapewnianie odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO. Współadministratorzy traktują dobrowolne podanie danych jako akceptację korzystania z usług podmiotów spoza EOG i zgodę na przetwarzanie.
 3. W ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Współadministratorzy nie będą wykorzystywać danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (art. 22 RODO).
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo do (o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa):
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 • przenoszenia danych, 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie i wyłonienia zwycięzców, a także przekazania nagrody bądź rozpoznania reklamacji.

Postanowienia końcowe

Art. 10

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Organizatora, o których mowa w art. 1 ust. 2 Regulaminu.  Reklamacje można w szczególności składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@iautomatyka.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, przyczyna reklamacji. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. W tym terminie Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w Serwisie lub zgłoszeniu reklamacyjnym, w szczególności na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania, zmiany, dodawania treści i materiałów do przesłanych artykułów oraz zamieszczania materiałów reklamowych Organizatora oraz firm trzecich.
 3. Naruszenie Regulaminu skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie.
 4. Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie, zmian zasad Konkursu, jak również zakończyć Konkurs w każdym czasie. Zmiana w tym zakresie oraz zakończenie Konkursu odbywa się poprzez zamieszczenie w Serwisie odpowiedniej zmiany lub informacji, co do odwołania Konkursu i nie ma zastosowania do zgłoszeń do Konkursu dokonanych wcześniej.