REGULAMIN
Regulamin Serwisu Internetowego iautomatyka.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1

1. Właścicielem Serwisu jest Operator tj. Marcin Faszczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą iAutomatyka Marcin Faszczewski, NIP 5423028215, REGON 366284130, Rafał Kupiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą iAutomatyka Rafał Kupiński, NIP 9661933271, REGON 200416786 – wspólnicy spółki cywilnej iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna, NIP 5423265091, REGON 366263405.
2. Serwis jest prowadzony przez Operatora i działa zgodnie z Regulaminem. Regulamin reguluje zasady korzystania z Serwisu i składa się na treść zawieranej w Serwisie pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem umowy o Usługi. Regulamin określa:
(a) rodzaje i zakres Usług, o których mowa w Regulaminie;
(b) warunki świadczenia Usług, w tym:
wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator;
zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
(c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi, o których mowa w Regulaminie;
(d) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług;
(e) zasady korzystania z Serwisu w tym prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników wynikające z korzystania z Serwisu i Usług.
3. Użytkownicy korzystający z Serwisu są zobowiązani do stosowania się do Regulaminu od chwili przystąpienia do korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, w szczególności z Usług lub uzyskując dostęp do Serwisu lub Usług, Użytkownik akceptuje Regulamin oraz oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Ze względu na charakter, rodzaj i zakresu Usług Użytkownicy mogą zostać poproszeni o przeczytanie oraz zatwierdzenie dodatkowych warunków dotyczących korzystania z danej Usługi lub elementu Usługi. Każde takie dodatkowe warunki jeśli mają być wprowadzone będą każdorazowo zamieszczane w Serwisie i dostępne będą dla Użytkownika oraz zmieniane w sposób analogiczny do udostępnienia i zmiany Regulaminu. Jeśli dodatkowe warunki będą sprzeczne z treścią Regulaminu pierwszeństwo stosowania mają dodatkowe warunki określające zasady korzystania z danej Usługi lub elementu Usługi.

Art. 2

Z uwagi na model bliskiej współpracy w ramach prowadzonych działalności gospodarczych oraz wspólnych przedsięwzięć biznesowych i współdzielenie zasobów, Wspólnicy iAutomatyka s.c. oraz Industry Media Sp. z o.o. ustalili wspólnie cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych na zasadzie współadministrowania w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zawarły stosowną umowę o współadministrowanie danymi przez oba podmioty, na mocy której są Współadministratorami danych. W związku z tym, realizując obowiązek wynikający z treści art. 13 RODO, informują, że:

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

 • Industry Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 24/3, 15-483 Białystok, NIP 5423390229, KRS 0000821065 oraz
 • Marcin Faszczewski i Rafał Kupiński – Wspólnicy iAutomatyka s.c. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 24/3, 15-483 Białystok, NIP 542-326-50-91.

Ze Współadministratorami można kontaktować się przez adresy mailowe: rodo@kursyautomatyki.pl i rodo@iautomatyka.pl oraz listownie na adres siedziby, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO. Zasadnicza treść wspólnych uzgodnień Współadministratorów dostępna jest na ich stronach internetowych, a także może być udostępniana na wniosek zgłoszony przez podmiot danych.

2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w każdorazowo określonych celach, w tym w celu: założenia konta Użytkownika, wyrażenia zgody na powiadomienia, zapisania się do bazy adresatów informacji branżowych i handlowych, kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej i formularzy kontaktowych, pozostawania w naszej bazie klientów, zapisu i uczestnictwa w kursie, bezpłatnym Webinarze, wzięcia udziału w konkursie, realizacji aktywności na naszych kontach na portalach społecznościowych (np. opinie, komentarze), rozstrzygania ewentualnych reklamacji.

3. Adekwatnie do celu, przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. obowiązki księgowo-rachunkowe),
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4. Dokładamy starań, by przechowywać Państwa dane wyłącznie przez okres, kiedy są one potrzebne do realizacji celu lub realizacji obowiązków nałożonych na Współadministratorów. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i okres wynikający z przepisów prawa (m.in. okres przechowywania dokumentacji dotyczącej kursów, dokumentacji księgowej), natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania (np. gdy prosimy o zgodę na pozostawanie w naszej bazie klientów). Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (rodo@kursyautomatyki.pl i rodo@iautomatyka.pl). Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5. Do danych osobowych przetwarzanych przez Współadministratorów mają bezpośredni dostęp upoważnieni pracownicy, współpracownicy i zleceniobiorcy Współadministratorów oraz uprawnione i upoważnione osoby zajmujące się obsługą Portalu, jak również podmioty, którym Współadministratorzy powierzają przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom oprogramowania). Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie innym podmiotom. Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych usługodawców, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz realizacji zamówień. Dokładamy najwyższych starań, by podmioty, którym udostępniamy dane osobowe, gwarantowały stosowanie środków ochrony adekwatnych do obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych, zapewniając w ten sposób wysokie standardy i bezpieczeństwo. Podmioty zostały wymienione w treści Polityki prywatności.

6. O ile nie wyłączają tego przepisy prawa oraz spełnione zostaną przesłanki określone w RODO:

 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania i uzupełnienia.
 • Przetwarzanie Państwa danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, jak również ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione będą wymagane przesłanki.
 • Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Przysługuje Państwu prawo przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa.
 • Przysługuje Państwu również prawo usunięcia danych, o ile wystąpią przesłanki zawarte w treści art. 17 RODO i z uwzględnieniem przepisów szczególnych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie są świadomie i intencjonalnie przekazywane przez Współadministratorów do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Współadministratorzy zaznaczają, że korzystają z technologii dostarczanych przez podmioty mogące znajdować się i prowadzić działalność poza EOG. Współadministratorzy w miarę posiadanych możliwości i pozycji na rynku, dokładają najwyższych starań, by współpracować z wyłącznie tymi zagranicznymi kontrahentami, którzy dbają o należyty poziom bezpieczeństwa danych w oferowanych usługach, jednakże nie mają wpływu na ryzyko i zapewnianie odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO. Współadministratorzy traktują podanie danych jako akceptację korzystania z usług podmiotów spoza EOG i zgodę na przetwarzanie. Dane nie służą też zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu jeśli nie wyrażono na nie zgody.

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niejednokrotnie może warunkować spełnienie celu np. realizację usługi.

9. Szerszy zakres informacji o przetwarzaniu danych osobowych ujęty został w Polityce prywatności.

 

Art. 3

1. Serwis stanowi platformę informacyjno-społecznościowo-edukacyjną, której celem jest integracja inżynierów automatyki, umożliwienie dzielenia się wiedzą z zakresu automatyki i pozyskiwania takiej wiedzy, umożliwienie publikowania artykułów i innych materiałów, tworzenie, utrzymanie i udostępnianie baz danych, tworzenie i wzmacnianie możliwości współpracy środowiska inżynierów, integratorów automatyki, producentów maszyn i innych firm z branży automatyki, a także umożliwienie skontaktowania osób i podmiotów poszukujących usług z branży automatyki z firmami świadczącymi usługi z branży automatyki.
2. W Serwisie dostępne są następujące Usługi:
(a) Konto,
(b) Udostępnianie i Zamieszczanie Treści,
(c) Wyszukiwarki,
(d) Bazy Danych,
(e) Usługi Reklamowe,
(f) Usługi Kontaktowe.
3. Ogół funkcjonalności Serwisu stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną, polegające na dostarczaniu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym.

Art. 4

Dane Operatora są następujące:
(a) firma: iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna,
(b) siedziba i adres: Fabryczna 24/3, 15-483 Białystok ,
(c) NIP: 9661933271 (Rafał Kupiński), 5423028215 (Marcin Faszczewski), 5423265091 (spółka cywilna),
(d) REGON: 200416786 (Rafał Kupiński), 366284130 (Marcin Faszczewski), 366263405 (spółka cywilna),
(e) rejestr: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
(f) adres mailowe: marcin.faszczewski@iautomatyka.pl, rafal.kupinski@iautomatyka.pl, kontakt@iautomatyka.pl, biuro@iautomatyka.pl,
(g) telefony: 669 160 390, 606 477 322,
(h) adresy stron internetowych: iautomatyka.pl.

Słownik pojęć
Art. 5

Terminy użyte w Regulaminie dużą literą mają następujące znaczenie:

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 2. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 3. Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
 4. Współadministrator – administrator, który ustala cele i sposoby przetwarzania wspólnie z innym administratorem, w drodze wspólnych uzgodnień,
  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
 5. Regulamin – niniejszy dokument, zamieszczony pod adresem Serwisu, tj. regulamin Serwisu regulujący kwestie, o których mowa w art. 1 ust.2 Regulaminu,
 6. Serwis– system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny iautomatyka.pl i domenami podległymi zawierający wszystkie udostępniane przez Operatora funkcje Serwisu, w tym Usługi, w szczególności witryna internetowa iautomatyka.pl wraz z podległym domenami i wszelkimi innymi elementami (w tym poddomeny, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), wtyczki społecznościowe, inne media, oprogramowanie itp.,
 7. Operator – Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński wspólnicy spółki cywilnej iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna,
 8. Użytkownik – każdy podmiot, który zgodnie z prawem może korzystać z Serwisu i zawierać umowy o Usługi i który przystępuje do korzystania z Serwisu, w tym z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu; Użytkownik może być Osobą Fizyczną, Firmą lub Gościem,
 9. Osoba Fizyczna– Użytkownik Serwisu, będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, który w celu korzystania z Serwisu założył i posługuje się „Kontem Osoba Fizyczna”,
 10. Firma – Użytkownik, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną, który w celu korzystania z Serwisu założył i posługuje się „Kontem Firmowym”,
 11. Gość – każdy Użytkownik, nie będący Osobą Fizyczną ani Firmą tj. Użytkownik, który nie zawarł umowy o Konto lub który korzysta z Serwisu bez korzystania z Konta,
 12. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą tj. Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 13. Usługi – wskazane w Art. 2 ust. 2 Regulaminu usługi świadczone poprzez Serwis przez Operatora na rzecz Użytkowników tj. całokształt funkcjonalności Serwisu skierowanych do Użytkowników i stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Usługi stanowią dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym,
 14. Konto– – jedna z Usług, na którą składa się prowadzony dla Użytkownika w Serwisie pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Konto może być „Kontem Osoba Fizyczna bądź „Kontem Firmowym”, a wybór rodzaju Konta odbywa się w procesie rejestracji; Konto stanowi jednocześnie profil (wirtualną wizytówkę) Użytkownika,
 15. Treści– cała zawartość merytoryczną Serwisu, w tym w szczególności informacje o Usługach i Operatorze, artykuły, posty, wiadomości, komunikaty, oferty, wizytówki, informacje w Bazach Danych, blogi, linki, materiały video itp.,
 16. Udostępnianie i Zamieszczanie Treści – jedna z Usług pozwalająca Użytkownikom na zapoznanie się z Treściami w ramach Serwisu, oraz na dodawanie określonych Treści w określonych częściach Serwisu,
 17. Wyszukiwarki – jedna z Usług umożliwiająca odnalezienie w Serwisie określonych Treści, w tym według określonych kryteriów- jeśli taka funkcja jest dostępna dla danej Wyszukiwarki,
 18. Bazy Danych – jedna z Usług, polegająca na udostępnianiu określonych informacji w tym np. o firmach lub produktach, w których informacje, na zasadach określonych w Serwisie i Regulaminie, mogą dodawać Użytkownicy. W ramach Baz Danych dostępna jest w szczególności Baza Ofert Pracy oraz Baza Automatyków,
 19. Usługi Reklamowe – jedna z Usług pozwalająca na umieszczenie w Serwisie określonych treści reklamowych dotyczących Użytkownika lub nawiązaniu innej współpracy reklamowo-promocyjnej między Użytkownikiem a Operatorem,
 20. Usługi Kontaktowe– jedna z Usług umożliwiająca otrzymywanie przez Użytkownika od Operatora informacji przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub przesyłanie określonych informacji przez Użytkownika do Operatora. W ramach Usług Kontaktowych dostępny jest Newsletter, Powiadomienia oraz Formularze Kontaktowe. W ramach formularzy kontaktowych możliwe jest również skontaktowanie osób i podmiotów poszukujących usług z branży automatyki z firmami świadczącymi usługi z branży automatyki.
 21. Baza Ofert Pracy – otwarta baza ofert zatrudnienia proponowanego przez Firmy, w której takie oferty Firmy mogą zamieszczać na zasadach określonych w Serwisie i Regulaminie,
 22. Baza Automatyków – otwarta baza wizytówek o charakterze wirtualnych CV, w której wizytówki takie określeni Użytkownicy mogą zamieszczać na zasadach określonych w Serwisie i Regulaminie,
 23. Newsletter – biuletyn w formie elektronicznej rozsyłany przez Operatora do Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej po ich wcześniejszym zapisaniu się do niego,
 24. Powiadomienia – notyfikacje informacyjne przesyłane przez Operatora do Użytkowników za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odpowiednie urządzenie, po uprzednim zaakceptowaniu,
 25. Formularze Kontaktowe – funkcjonalności kontaktowe Serwisu pozwalające Użytkownikowi na przesyłanie informacji do Operatora, bądź przesyłanie informacji przez Operatora Użytkownikom, w tym przesyłanie Użytkownikom danych osób i podmiotów poszukujących usług z branży automatyki.
 26. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.),
 27. Ustawa o prawa konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.),
 28. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).

Usługa Konto
Art. 6

1. Konto stanowi Usługę pozwalającą Użytkownikowi na korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności Serwisu, w tym funkcjonalności dostępnych odpowiednio dla Firmy lub Osoby Fizycznej. Konto stanowi jednocześnie wirtualny profil Użytkownika zawierający dostępne informacje o Użytkowniku. Konto umożliwia dostęp do dalszych określonych Usług, na zasadach wskazanych w Regulaminie i Serwisie. Konto może być „Kontem Osoba Fizyczna” bądź „Kontem Firmowym”. Konta te różnią się dostępem do określonych Usług, funkcjonalnościami, a wybór właściwego Konta odbywa się w procesie rejestracji.
2. Umowa o Usługę Konto jest zawierana w procedurze rejestracji Konta, o której mowa w art. 8 Regulaminu.
3. Umowa o Usługę Konto ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania przez Użytkownika z możliwości usunięcia Konta lub z chwilą usunięcia Konta przez Operatora zgodnie z Regulaminem.

Art. 7

1. Użytkownika korzystającego z Konta obowiązują następując zasady:
(a) Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność, prawdziwość i aktualność swoich danych podawanych dla potrzeb Konta,
(b) zabronione jest udostępnianie swojego loginu i hasła osobom trzecim, zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do własnego Konta oraz wykonywanie innych czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa Konta,
(c) zabronione jest przekazywanie swojego Konta innej osobie bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia Operatora.

Rejestracja Konta
Art. 8

1. Procedura rejestracji Konta dokonywana jest w następujący sposób i zgodnie z następującymi zasadami:
(a) Serwis umożliwia założenia „Konta Osoba Fizyczna” lub „Konto Firmowe”. Na „Koncie Osoba Fizyczna” może być zarejestrowana tylko osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
(b) na koncie „Konto Firmowe” może być zarejestrowana osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osobą prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawna,
(c) Użytkownicy Serwisu podają prawdziwe dane wymagane przy rejestracji, wskazane w formularzu rejestracji. Rejestracja „Konta Osoba Fizyczna” lub „Konto Firmowe” polega na wypełnieniu pól obowiązkowych i wysłaniu formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://iautomatyka.pl/zarejestruj-sie/ oraz aktywacji Konta,
(d) dbałość o bezpieczeństwo Kont Serwisu wymaga od Użytkowników przestrzegania następujących zasad:
zabronione jest tworzenie Kont przez osoby, podmioty, organizacje prowadzące jakąkolwiek działalność sprzeczną z prawem,
zabronione jest podawanie fałszywych danych w procedurze rejestracji, podszywanie się pod inne podmioty lub osoby jak również tworzenie Konta dla innej osoby bez jej pozwolenia,
Użytkownik może utworzyć dla siebie tylko jedno Konto,
w przypadku zablokowania lub usunięcia Konta zgodnie z Regulaminem Użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego bez zezwolenia Operatora,
w procedurze rejestracji Konta Użytkownik podaje unikalny login i hasło służące do logowania się w Koncie,
w procedurze rejestracji Konta udostępniona jest możliwość składania określonych oświadczeń dostępnych w formularzu rejestracyjnym oraz wyboru rodzaju Konta: „Konto Osoba Fizyczna”, „Konto Firmowe”.
(e) przy uzupełnianiu informacji w profilu Użytkownika należy mieć na uwadze, że pola takie jak: nazwa publiczna, adres e-mail, link www, link do portali społecznościowych, telefony będą dostępne publicznie,
(f) w przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych lub profil Użytkownika nie jest wypełniony w pełni i działa negatywnie na wizerunek portalu Operator ma prawo:
wezwać Użytkownika do poprawienia lub wypełnienia brakujących danych,
zablokować Konto do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji,
usunąć konto Użytkownika,
w wypadkach wątpliwości, co do prawdziwych danych, którymi posługuje się Użytkownik, zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość.
(g) w przypadku stwierdzenia, że dany Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto Administrator ma prawo skasować Konto lub Konta Użytkownika, które wykraczają poza normę,
(h) wraz z rejestracją Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną określonych w art. 8 Regulaminu.
2. Procedura rejestracji Konta jest zakończona z chwilą otrzymania przez Użytkownika komunikatu o zakończeniu procesu rejestracji Konta, po wcześniejszym uruchomieniu linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres email.

Art. 9

1. Założenie Konta pozwala Osobie Fizycznej bezpłatnie:
(a) dodawać artykuły z branży automatyki lub z branż pokrewnych poprzez wysłanie artykułu do redakcji poprzez swój profil Użytkownika,
(b) budować swój profil poprzez publikacje artykułów specjalistycznych swojego autorstwa oraz dodawanie innych postów (np. materiałów video),
(c) promować się wśród firm jak i specjalistów z branży,
(d) założyć profil Użytkownika i dodawać do profilu Użytkownika linki do swojego profilu społecznościowego i wirtualnego CV z portalu Linkedin,
(e) wzbogacać swój profil Użytkownika o krótki opis i dane kontaktowe,
(f) prowadzić korespondencję z innymi Użytkownikami,
(g) budować i udostępniać swoje wirtualne CV w Bazie Automatyków,
(h) wyszukiwać i przeglądać informacje o firmach, produktach, szkoleniach, wydarzeniach, eventach, sklepach lokalnych, sklepach online, promocjach oraz ofertach pracy,
(i) umieszczać posty w odpowiednich działach Serwisu.
(j) uczestniczyć w konkursie iAutomatyki.
2. Założenie Konta pozwala Firmie Bezpłatnie:
(a) uzupełniać profil firmowy,
(b) dodawać do profilu Użytkownika opis działalności, logo firmowe, link do profilu społecznościowego firmy, adres strony internetowej,
(c) wyszukiwać i przeglądać informacje o firmach, produktach, szkoleniach, wydarzeniach, eventach, sklepach lokalnych, sklepach online, promocjach oraz ofertach pracy.
3. Firma po założeniu Konta ma możliwość publikacji artykułów w Serwisie, przy czym Usługa w tym zakresie jest płatna. Firma ma również dostęp do innych Usług, w szczególności Usług Reklamowych, przy czym Usługi te są płatne. Szczegóły Usług, o których mowa w niniejszym ustępie i płatności z tego tytułu dostępne są tutaj: iautomatyka.pl/oferta/.

Udostępnianie i Zamieszczanie Treści
Art. 10

1. Udostępnianie Treści pozwala Użytkownikom na zapoznanie się z Treściami Serwisu.
2. Zamieszczanie Treści pozwala określonym Użytkownikom na zamieszczanie określonych Treści na warunkach określonych w Serwisie i Regulaminie, w szczególności informacje do Baz Danych oraz posty, artykuły, informacje, wiadomości itp., w dziale „Artykuły”.
3. Treści stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05) są objęte prawami autorskimi podmiotów, którym przysługują, w szczególności twórcom, i podlegają o ochronie, w tym w szczególności nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub wykorzystywane bez zgody podmiotów, którym przysługują chyba, że na zasadach tzw. dozwolonego użytku lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
4. Operator zastrzega, że Treści udostępniane w ramach Serwisu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.
5. Każdy artykuł, post lub wyróżniony post przed opublikowaniem go Serwisie jest redagowany przez Operatora i wymaga jego akceptacji przed publikacją.
6. Operator zastrzega sobie prawo do poprawienia błędów językowych, składniowych, merytorycznych i wizualnych przed publikacją danego artykułu, postu lub wyróżnionego postu.
7. Operator zastrzega sobie prawo nieopublikowania artykułu, postu lub wyróżnionego postu jeżeli treść jest niewłaściwa lub niezgodna z tematyką Serwisu lub Osoba Fizyczna w sposób jawny i celowy reklamuje produkt lub usługę lub jeśli treść narusza prawo, Regulamin lub godzi w interesy Operatora.
8. Przeglądanie niektórych Treści może wymagać Konta, a tym samym nie jest dostępne dla Gości.

Usługa Wyszukiwarki
Art. 11

Wyszukiwarka pozwala na wyszukanie w Serwisie poszukiwanych Treści. Serwis udostępnia Wyszukiwarkę ogólną oraz szczegółowe Wyszukiwarki przypisane do określonego rodzaju Treści, pozwalające na wyszukiwania według określonych kryteriów, w szczególności odnośnie Baz Danych.

Bazy Danych
Art. 12

1. Bazy Danych stanowią udostępnione w Serwisie uporządkowane tematycznie zbiory (katalogi) określonych informacji, w tym np. katalog firm (handlowych, producenckich itp.), produktów, szkoleń, ofert pracy itp. Poszczególne Bazy Danych są widoczne w Serwisie. Bazy Danych są dostępne w zakładkach Serwisu: Firmy, Praca, Baza Automatyków.
2. W Bazach Danych informacje mogą być zamieszczane przez Użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że, jeśli Regulamin nie stanowi inaczej, opcja ta jest dostępna dla Firm i stanowi Usługę płatną. Płatności w zakresie możliwości zamieszczania informacji w Bazach Danych dostępne są tutaj: iautomatyka.pl/oferta/.
3. Operator zastrzega sobie prawo do edycji i poprawienia błędów językowych, składniowych, merytorycznych i wizualnych wpisów dodanych do Baz Danych.
4. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów dodanych Baz Danych, które sprzeczne będą z Regulaminem, przepisami prawa lub będą narażały na szkodę Operatora, jego działalność lub renomę.
5. Zamieszczanie niektórych informacji w Bazach Danych może mieć charakter czasowy wskazany w Serwisie lub określony przez Użytkownika go dokonującego (np. oferta pracy obowiązująca do określonego terminu, termin określonego szkolenia lub wydarzenia, okres promocji na produkt). Operator zastrzega sobie prawo do dezaktywacji danych wpisów w katalogu po upływie ich terminu.

Art. 13

1. W ramach Baz Danych Dostępna jest Baza Ofert Pracy.
2. Dodawanie ofert pracy w Bazie Ofert Pracy dostępne jest dla Firm i może być zarówno bezpłatne jak i płatne. Jeśli dodanie informacji w Bazie Ofert Pracy będzie płatne informacje w tym zakresie dostępne będą tutaj: iautomatyka.pl/oferta/.

Art. 14

1. W ramach Baz Danych Dostępna jest Baza Automatyków.
2. Dodawanie informacji w Bazie Automatyków dostępne jest dla Osób Fizycznych oraz Firm zatrudniających nie więcej niż 1 osobę. Dodawanie i dostęp do informacji w Bazie Automatyków są bezpłatne z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Baza Automatyków pozwala na zamieszczenie Użytkownikowi swojego wirtualnego CV, w którym dany Użytkownik ma możliwość zamieszczenia informacji o sobie takich jak: imię, nazwisko, kontakt e-mail, numer kontaktowy i wszystkie informacje które kandydat wpisze podczas dodawania lub edycji CV. Użytkownik zgadza się i potwierdza, że jest świadomy, że zamieszczone przez niego informacje będą publicznie dostępne dla Użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że Operator ma prawo do ukrywania niektórych informacji dla Gości.
4. Operator ma prawo wprowadzić opłaty z tytułu zamieszczania informacji w Bazie Automatyków, a także za dostęp do określonych informacji z Bazy Automatyków. W takim przypadku informacje o płatnościach będą każdorazowo dostępne w Serwisie.

Usługi Reklamowe
Art. 15

1. W ramach Usług Reklamowych Firma ma możliwość zamówienia możliwości publikacji treści w Serwisie, w tym o charakterze promocyjno-reklamowym, jak również zamówienia określonych kampanii reklamowych w Serwisie.
2. W szczególności w ramach Usług Reklamowych Firma może zamówić: wpis do Baz Danych, kampanie reklamowe i publikacje w Serwisie, banery reklamowe w Serwisie, możliwość zostania partnerem Serwisu, patronat medialny więcej usług świadczonych przez Operatora są dostępne pod adresem: https://iautomatyka.pl/oferta/.
3. Usługi Reklamowe są płatne. Szczegóły dotyczące Usług Reklamowych i płatności z tego tytułu dostępne są tutaj: iautomatyka.pl/oferta/.
4. Banery reklamowe, które Użytkownik będzie dodawał w Serwisie w ramach Usług płatnych nie mogą być szkodliwe dla Serwisu jak i innych Użytkowników.
5. Usługi Reklamowe mają charakter okresowy. Zamawiając Usługę Reklamową Użytkownik otrzymuje wybór okresu zamawianej Usługi. Indywidualnie można umówić inne okresy. Usługa Reklamowa jest aktywowana po wpływie płatności z tytułu Usługi.

Usługi Kontaktowe
Art. 16

1. Newsletter pozwala Użytkownikowi na otrzymywanie od Operatora informacji, w tym informacje o kursie i innych kursach, nowości z branży automatyki i robotyki, oferty marketingowe, oferty handlowe, informacje z branży, informacje merytoryczne, informacje o Webinarach i ciekawostki, informacje od firm współpracujących z iAutomatyka s.c drogą elektroniczną, na podany adres email. Zasady subskrypcji Newsletteru dostępne są w polityce prywatności pod adresem: https://iautomatyka.pl/regulamin/cookie-policy/ .
2. Powiadomienia pozwalają na otrzymywanie takich informacji w drodze notyfikacji na zaakceptowanym urządzeniu PC / Mobile / Tablet itp. Umowa w tym zakresie jest zawierana z chwilą wyrażenia zgody za pomocą funkcji Serwisu na otrzymywanie Powiadomień i jest rozwiązywana z chwilą odwołania takiej zgody.
3. Serwis udostępnia określone Formularze Kontaktowe pozwalające na wysyłanie informacji do Operatora, w tym pozwalające na pozostawienie danych kontaktowych przez osoby i podmioty poszukujące usług z branży automatyki celem przekazania ich firmom świadczącym usługi z branży automatyki.

Zawarcie i rozwiązanie umowy o Usługi. Dostępność Usług
Art. 17

4. Jeśli Regulamin nie stanowi inaczej umowa o Usługę jest zawierana z chwilą przystąpienia do korzystania z funkcjonalności Serwisu stanowiącej daną Usługę i rozwiązywania z chwilą zaprzestania takiego korzystania.
5. Usługa:
(a) Konto dostępna jest dla Użytkowników, którzy dokonali rejestracji danego Konta, a więc odpowiednio dla Osoby Fizycznej bądź Firmy,
(b) Newsletter i dostępny jest dla Osób Fizycznych,
(c) Formularz Kontaktowy i Powiadomienia dostępne są dla Osób Fizycznych, Firm oraz Gości,
(d) Udostępnianie Treści, Wyszukiwarka dostępne są dla Osób Fizycznych, Firm oraz Gości,
(e) Bazy Danych – są dostępne na zasadach określonych art. 11-13 Regulaminu.
(f) Usługi Reklamowe – są dostępne dla Firm, na zasadach określonych art. 14 Regulaminu.

Zasady korzystania z Serwisu. Odpowiedzialność Operatora
Art. 18

1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników korzystających z Usług treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.
2. W szczególności zabronione jest zamieszczanie treści,
(a) naruszających prawa autorskie lub prawa do ochrony wizerunku,
(b) naruszających prawa własności przemysłowej,
(c) celowo obrażających, pomawiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste, w treści wulgarnych, zawierających wulgaryzmy lub powszechnie uważanych za obraźliwe,
(d) stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji,
(e) udostępniających w sposób naruszający prawo dane osobowe lub stanowiące naruszenie tajemnic prawnie chronionych,
(f) zawierających treści pornograficzne,
(g) naruszających prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
(h) których celem jest poniżanie, zawstydzanie, nękanie lub prześladowanie innych osób,
(i) popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.),
(j) propagujących używanie narkotyków, spożywanie alkoholu lub innych substancji odurzających
(k) reklamowych, handlowych, promocyjnych.
3. Zabronione jest ponadto:
(a) wykonywanie jakichkolwiek działań, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd do Serwisu,
(b) przesyłanie wirusów i złośliwego oprogramowania innego rodzaju,
(c) wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do Konta należącego do innej osoby,
(d) publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu),
(e) zbieranie treści i danych Użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do Serwisu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących)
(f) dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.
4. W przypadku naruszenia zasad, o których mowa w ust. 1-3 Operator może zablokować na określony czas lub usunąć Konto Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czynności Użytkowników związanych z czynnościami wynikającymi z umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami na podstawie informacji umieszczanych w Serwisie np. ofert pracy, CV itp. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie.
6. Stosownie do przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Operator:
(a) nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych,
(b) który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych,
(c) który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu,
(d) nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych danych.

Odstąpienie od umowy
Art. 19

1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę w Serwisie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Usługi, w tym jej części.
2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1.a) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
(1.b) o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy,
2. Operator informuje, iż po wykonaniu w pełni Usług za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej z Operatorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Reklamacje
Art. 20

1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji dotyczącej Usług i w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
2. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Operatora,
o których mowa w art. 3 Regulaminu. Reklamacje można w szczególności składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@iautomatyka.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”.
3. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis Usługi, przyczyna reklamacji.
4. Operator rozpatruje reklamacje dotyczące Usług w terminie 14 dni od ich otrzymania. W tym terminie Operator poinformuje Użytkownika o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Użytkownika podanych w Serwisie lub zgłoszeniu reklamacyjnym, w szczególności na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
5. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust 2-4 jest dla Użytkownika procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń dotyczących Usług.

Płatności w Serwisie
Art. 21

1. Usługi świadczone w Serwisie są co zasady bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Płatne są Usługi Reklamowe. Informacje dotyczące płatności dostępne są tutaj https://iautomatyka.pl/oferta/.
3. Operatorowi przysługuje możliwość wprowadzenia odpłatności z tytułu poszczególnych Usług lub ich części jak również wprowadzenia nowych, płatnych Usług, w trybie zmiany Regulaminu lub oferty: https://iautomatyka.pl/oferta/.
4. Poszczególne Usługi płatne mogą być oferowane w ramach pakietów takich Usług.
5. Dla określonych pakietów Usług płatnych, wskazanych w ofercie (https://iautomatyka.pl/oferta/) można aktywować okres próbny na 14 dni, ale tylko raz dla jednego Konta Firmowego. Wpisy do Baz Danych i funkcje dodane w czasie trwania okresu próbnego danego pakietu w Usługach płatnych są usuwane po wygaśnięciu okresu próbnego jeżeli Użytkownik nie wykupił przedłużenia pakietu.
6. Płatności związane z usługami płatnymi mogą być dokonywane przelewem tradycyjnym na konto bankowe Operatora lub poprzez platformę PayPal.

Prawa własności intelektualnej
Art. 22

1. W przypadku pobrania lub korzystania z oprogramowania Serwisu (np. samodzielnego programu, aplikacji lub wtyczki do przeglądarki), użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez oprogramowanie z serwerów nowych wersji, aktualizacji i dodatkowych funkcji
a także instalowanie ich w celu jego usprawnienia, wzbogacenia lub rozwinięcia w inny sposób.
2. Regulamin nie zezwala na publikację treści naruszających prawa własności intelektualnej innych osób, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej.
3. Serwis oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie , podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.). Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwie przysługują Operatorów lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Operator prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie ze stosowną umową. Zabronione jest wykorzystywanie utworów zamieszczonych w Serwisie, praw autorskich, praw własności przemysłowej jak również jakichkolwiek oznaczeń Serwisu, bez wymaganej prawem zgody Operatora lub innego uprawnionego podmiotu lub w przypadkach i na zasadach dopuszczalnych prawem (np. w zakresie tzw. dozwolonego użytku).
4. Serwis stanowi własność iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90, poz. 631). Żadna część Serwisu nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Operatora.
5. Powielanie lub rozpowszechnianie treści i danych zawartych w Serwisie w części bądź całości, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją jest zabronione, z zastrzeżeniem ust. 6 – 8.
6. W zakresie utworów zamieszczanych w Serwisie, do których prawa autorskie przysługują Operatorowi (nie dotyczy samego Serwisu jako programu komputerowego, jego części graficznej oraz wszelkich programów komputerowych stanowiących część Serwisu lub w nim zamieszczanych), Operator udziela Użytkownikom licencji do wykorzystania majątkowych praw autorskich, do tych utworów, bez prawa do udzielania dalszej licencji, na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie i kopiowanie dowolną techniką oraz udostępnianie, z tym zastrzeżeniem, że może to następować w niekomercyjnych celach edukacyjnych, naukowych, na własny użytek, pod warunkiem, w przypadku udostępnienia w formie elektronicznej, przytoczenia źródła w postaci aktywnego linku URL odsyłającego do Serwisu. Inne użycie lub wykorzystanie treści i danych w całości lub w części bez zgody Operatora z naruszeniem prawa, zwłaszcza bez podania źródła lub na użytek komercyjny, jest zabronione i podlega sankcji prawnej. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), w tym z obowiązkowym podania źródła cytatu.
7. Z chwilą wysłania artykułu lub innej treści stanowiącej utwór do publikacji przez Użytkownika, Użytkownik udziela Operatorowi licencji niewyłączonej upoważniającej Operatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do danego utworu na następujących polach eksploatacji:
(a) utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii i technik, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii drukarskich, reprograficznych, informatycznych cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) oraz technik takich jak: druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach,
(b) zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;
(c) udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych i społecznościowych;
(d) nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną, wizualną lub audialną, satelity lub sieci komputerowych;
(e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
(f) udzielanie dalszych wyłącznych i niewyłącznych licencji, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych;
(g) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utworu utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
8. Z chwilą wysłania artykułu lub innej treści stanowiącej utwór do publikacji przez Użytkownika, Użytkownik udziela innym Użytkownikom licencji do tych utworów o treści i zakresie tożsamy z określonym ust. 6

Wymaganie techniczne korzystania z Serwisu
Art. 23

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i Usług Użytkownik powinien dysponować:
(a) połączeniem z siecią Internet,
(b) sprzętem komputerowym o minimalnych wymaganiach technicznych,
(c) oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne,
(d) w przypadku niektórych Usług, w szczególności Newslettera i Konta, aktywnym adresem poczty elektronicznym
2. Dostęp i korzystanie z Serwisu jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Serwisu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

Postanowienia końcowe
Art. 24

1. Serwis i czynności związane z zawieraniem umów w Serwisie są dostępne w języku polskim.
2. Regulamin wraz z Załącznikami udostępniany jest Użytkownikowi pod adresem internetowym Serwisu przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu i Załączników za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez pobranie, skopiowanie, zapisanie na dysku, wydrukowanie.
3. Regulamin wraz z Załącznikami jest integralną częścią umowy o Usługi zawieranej za pośrednictwem Serwisu.
4. Użytkownik ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Użytkownik ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
(a) mediacji, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
(b) sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
(c) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
(d) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/
5. Regulamin jak również Załączniki do Regulaminu mogą być zmienione przez Operatora. Udostępnienie zmienionego Regulaminu lub Załączników następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do umów o Usługi zawartych po takim udostępnieniu. W odniesieniu do Usług o charakterze ciągłym w razie zmiany Regulaminu lub Załączników w trakcie okresu ich obowiązywania zmiany wiążą Użytkownika, którego dotyczą te Usługi jeśli nie dokona on rozwiązania umowy o te Usługi w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany.
6. W przypadku uznania za nieobowiązującą, nieskuteczną lub nieważną jakąkolwiek część Regulaminu lub jakiegokolwiek Załącznika, pozostała część nadal ma moc obowiązującą.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta , przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM BĄDŹ OSOBĄ FIZYCZNĄ ZAWIERAJĄCĄ Z OPERATOREM UMOWĘ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANĄ Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, GDY Z TREŚCI TEJ UMOWY WYNIKA, ŻE NIE POSIADA ONA DLA TEJ OSOBY CHARAKTERU ZAWODOWEGO, WYNIKAJĄCEGO W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEDMIOTU WYKONYWANEJ PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UDOSTĘPNIONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawieranej w Serwisie oraz dotyczącej Usług 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym w przypadku usług- zawarli Państwo umowę.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna ul. Fabryczna 24/3, 15-483 Białystok, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Konsument, który żądał rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy może od niej odstąpić po zgłoszeniu takiego żądania, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
–    Adresat: iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna ul. Fabryczna 24/3, 15-483 Białystok
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:
o świadczenie następującej Usługi
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
–   Data zawarcia umowy………………………………………………………..
–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………….
–   Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………….
–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………………………………………………………………………..
–   Data………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.