REGULAMIN
Regulamin Serwisu Internetowego iautomatyka.pl

Postanowienia ogólne
Art. 1

1.Właścicielem Serwisu i jego Operatorem jest Industry Media Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Fabryczna 24, lok. 3, 15-483, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000821065, posługująca się numerem NIP: 5423390229, REGON: 385139107.

2. Serwis jest prowadzony  przez Operatora pod adresem https://iautomatyka.pl/ i działa zgodnie z Regulaminem. 

3. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i składa się na treść zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem umowy o Usługi. Reguluje:
a) rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Operatora,

b) warunki świadczenia Usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora,  

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi, 

d) zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników, 

e) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczenia Usług, 

f) tryb odstąpienia od umowy o świadczenie Usług.

4. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, w tym uzyskując dostęp do Serwisu lub Usług, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Ze względu na charakter, rodzaj i zakres Usług Użytkownicy mogą zostać poproszeni o zapoznanie się z dodatkowymi warunkami dotyczącymi korzystania z danej Usługi lub elementu Usługi oraz o  ich zatwierdzenie. Dodatkowe warunki będą zamieszczane w Serwisie i dostępne dla Użytkowników oraz zmieniane w sposób analogiczny do udostępnienia i zmiany Regulaminu. Jeśli dodatkowe warunki będą sprzeczne z treścią Regulaminu pierwszeństwo stosowania mają dodatkowe warunki określające zasady korzystania z danej Usługi lub elementu Usługi.

6. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora:

a) przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z umowy o świadczenie Usługi i Regulaminu na osobę trzecią, 

b) ustanowić praw na prawach wynikających z zawartej przez strony umowy.

 

Serwis iAUTOMATYKA 

Art. 2

1.Serwis iAUTOMATYKA stanowi platformę społecznościowo-informacyjno–edukacyjną, której celem jest umożliwienie dzielenia się wiedzą z zakresu automatyki, umożliwienie publikowania artykułów i innych materiałów, tworzenie, utrzymanie i udostępnianie baz danych, tworzenie i wzmacnianie współpracy środowiska inżynierów automatyki, integratorów automatyki, producentów maszyn i innych podmiotów z branży automatyki, a także umożliwienie skontaktowania osób i podmiotów poszukujących usług z branży automatyki z podmiotami świadczącymi takie usługi.

2. W Serwisie dostępne są następujące Usługi:

a) Konto,

b)Udostępnianie i Zamieszczanie Treści,

c) Wyszukiwarki,

d) Bazy Firm i Produktów,

e) Usługi Reklamowe,

f) Usługi Kontaktowe.

3. Usługi świadczone przez Operatora stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną lub o dostarczenie treści lub usług cyfrowych w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Dane Operatora

Art. 3

Dane Operatora:

a) firma: Industry Media Sp. z o.o.,

b) siedziba i adres: Fabryczna 24/3, 15-483 Białystok,

c) KRS: 0000821065,

d) NIP: 5423390229,

e) REGON: 385139107,

f) wpis do rejestru: Rejestr Przedsiębiorców KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000821065, 

g) adres email: kontakt@iautomatyka.pl, biuro@iautomatyka.pl,

h) adres strony internetowej: iautomatyka.pl.

g) telefon kontaktowy;

Słownik pojęć
Art. 4

Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 • Baza Firm i Produktów – Usługa polegająca na wprowadzaniu danych, utworów lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów dostarczanych przez Firmę lub Operatora, zgromadzonych według systematyki określonej przez Operatora
 • Firma – Użytkownik, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną, który w celu korzystania z Serwisu założył i posługuje się „Kontem Firmowym”,
 • Gość – każdy Użytkownik, nie będący Osobą Fizyczną ani Firmą tj. Użytkownik, który nie zawarł umowy o Konto lub który korzysta z Serwisu bez korzystania z Konta,
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą, tj. Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodowa, jak również osoba fizyczna zawierająca z Operatorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Konto – Usługa, na którą składa się prowadzony dla Użytkownika w Serwisie pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. 
 • Operator – Industry Media Sp. z o.o., właściciel Serwisu, podmiot świadczący Usługi, 
 • Osoba Fizyczna – Użytkownik, będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, który w celu korzystania z Serwisu założył i posługuje się „Kontem Osoba Fizyczna”,
 • Regulamin – niniejszy dokument, zamieszczony pod adresem Serwisu iAUTOMATYKA
 • Serwis – system stron www. udostępniany i działający pod adresem domeny iautomatyka.pl i domenami podległymi zawierający wszystkie udostępniane przez Operatora funkcje Serwisu, w tym Usługi, w szczególności witryna internetowa iautomatyka.pl wraz z podległym domenami i wszelkimi innymi elementami (takim jak poddomeny, widżety i wersje dla telefonów komórkowych, wtyczki społecznościowe, inne media, oprogramowanie)
 • Treści treści wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, stanowiące zawartość merytoryczną Serwisu, w tym w szczególności informacje o Usługach i Operatorze, elementy tekstowe, graficzne, np. artykuły, posty, wpisy na blogu, wiadomości, komunikaty, oferty, wizytówki, informacje w Bazach Firm i Produktów, linki, materiały video, aplikacje, programy komputerowe,
 • Udostępnianie i Zamieszczanie Treści – Usługa pozwalająca Użytkownikom na zapoznanie się z Treściami w ramach Serwisu oraz na dodawanie określonych Treści w określonych częściach Serwisu,
 • Usługi – wskazane w art. 2 ust. 2 Regulaminu usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników tj. całokształt funkcjonalności Serwisu skierowanych do Użytkowników i stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz usługi o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta,
 • Usługi Kontaktowe – Usługa umożliwiająca otrzymywanie przez Użytkownika od Operatora informacji przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub przesyłanie określonych informacji przez Użytkownika do Operatora. W ramach Usług Kontaktowych dostępny jest: Newsletter, Powiadomienia oraz Formularze Kontaktowe. 
 • Usługi Reklamowe – Usługa pozwalająca na umieszczenie w Serwisie określonych treści reklamowych dotyczących Użytkownika lub inna współpraca reklamowo-promocyjna między Użytkownikiem a Operatorem,
 • Użytkownik – każdy podmiot, który zgodnie z prawem może korzystać z Serwisu i zawierać umowy o Usługi, który przystępuje do korzystania z Serwisu, w tym z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu.  Użytkownik może być Osobą Fizyczną, Firmą lub Gościem,
 • Wyszukiwarki – Usługa umożliwiająca odnalezienie w Serwisie określonych Treści, w tym według określonych kryteriów,

Usługa Konto
Art. 5

1. Konto stanowi:

a)  Usługę pozwalającą Użytkownikowi na korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności Serwisu, w tym funkcjonalności dostępnych odpowiednio dla Firmy lub Osoby Fizycznej,

 b) wirtualny profil (wirtualną wizytówkę) Użytkownika  zawierający dostępne informacje o Użytkowniku.

2. Konto w zależności od zakresu dostępu do określonych Usług jest:

a) kontem „Osoba Fizyczna” – na którym może być zarejestrowana tylko osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

b) kontem „Firmowym” – na którym może być zarejestrowana osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osobą prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną.

3. Umowa o Usługę Konto jest zawierana w procedurze rejestracji Konta, o której mowa w art. 6 Regulaminu.

4. Umowa o Usługę Konto ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania przez Użytkownika z możliwości usunięcia Konta lub z chwilą usunięcia Konta przez Operatora zgodnie z Regulaminem.

 

Rejestracja Konta
Art. 6

1. Rejestracja „Konta Osoba Fizyczna” lub „Konta Firmowego” polega na wypełnieniu pól obowiązkowych i wysłaniu formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://iautomatyka.pl/zarejestruj-sie/ akceptacji Regulaminu oraz polityki prywantości, aktywacja konta.

2. Użytkownik może utworzyć tylko jedno Konto,
w przypadku zablokowania lub usunięcia Konta zgodnie z Regulaminem Użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego bez zezwolenia Operatora.

3. W procedurze rejestracji Konta Użytkownik podaje unikalny login i hasło służące do logowania się do Konta

4. W procedurze rejestracji Konta udostępniona jest możliwość składania dodatkowych oświadczeń dostępnych w formularzu rejestracyjnym oraz wyboru rodzaju Konta: „Konto Osoba Fizyczna”, „Konto Firmowe”.

5.Przy uzupełnianiu informacji w profilu Użytkownika należy mieć na uwadze, że pola takie jak: nazwa, adres e-mail, link do strony www lub portali społecznościowych, telefony będą dostępne publicznie.

6. Zabronione jest:

a) tworzenie Kont przez osoby, podmioty, organizacje prowadzące jakąkolwiek działalność sprzeczną z prawem,

b) podawanie fałszywych danych w procedurze rejestracji, podszywanie się pod inne podmioty lub osoby,

c) tworzenie Konta dla innej osoby bez jej zezwolenia.

7. Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność, prawdziwość i aktualność danych podawanych na potrzeby utrzymania Konta. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych lub gdy profil Użytkownika nie jest wypełniony w pełni i działa negatywnie na wizerunek Serwisu, Operator ma prawo:

a) wezwać Użytkownika do poprawienia lub wypełnienia brakujących danych oraz zablokować Konto do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, 

b) w przypadku wątpliwości, co do prawdziwości danych, którymi posługuje się Użytkownik, zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość,

c) w przypadku niespełnienia przez Użytkownika wniosków Operatora o uzupełnienie lub sprostowanie danych usunąć konto Użytkownika.

8. Procedura rejestracji Konta jest zakończona z chwilą otrzymania przez Użytkownika komunikatu o zakończeniu procesu rejestracji Konta, po wcześniejszym uruchomieniu linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres email.

9. Wraz z rejestracją Konta Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z Usług, o których mowa w dalszych częściach Regulaminu.

10. Zabronione jest udostępnianie danych dostępu do Konta osobom trzecim, co przede wszystkim oznacza, że z konta Użytkownika, do którego zostanie przydzielona Usługa, może korzystać tylko liczba osób zatwierdzona przez Operatora. Korzystanie z jednego Konta przez większą liczbę osób niż zatwierdzona przez Operatora może skutkować zablokowaniem konta przez Operatora.

11. W przypadku stwierdzenia, że dany Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto Operator ma prawo usunąć Konto lub Konta Użytkownika, które wykraczają poza limit. 


Założenie konta

Art. 7

1.Założenie Konta Osoba Fizyczna pozwala bezpłatnie:

a) budować profil poprzez publikacje artykułów specjalistycznych swojego autorstwa oraz dodawanie innych postów (np. materiałów video),

b) promować się wśród podmiotów z branży automatyki,

c) dodawać do profilu Użytkownika linki do swojego profilu społecznościowego 

d) wzbogacać profil Użytkownika o krótki opis i dane kontaktowe,

e) prowadzić korespondencję z innymi Użytkownikami,

f) wyszukiwać i przeglądać informacje o firmach, produktach, szkoleniach, wydarzeniach, eventach, sklepach lokalnych, sklepach online, promocjach oraz ofertach pracy,

g) umieszczać posty w odpowiednich działach Serwisu,

h) uczestniczyć w konkursach iAutomatyki.

2. Założenie Konta Firma bezpłatnie:
a)  uzupełniać profil firmowy,
b) dodawać do profilu Użytkownika opis działalności, logo firmowe, link do profilu społecznościowego firmy, adres strony internetowej,
c) wyszukiwać i przeglądać informacje o firmach, produktach, szkoleniach, wydarzeniach, eventach, sklepach lokalnych, sklepach online, promocjach oraz ofertach pracy.

3. Firma po założeniu Konta ma możliwość publikacji artykułów w Serwisie oraz dodawania wpisów do Bazy Firm i Produktów,przy czym Usługa w tym zakresie, jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, jest płatna. 

 

Udostępnianie i zamieszczanie Treści
Art. 8

1.Usługa udostępniania Treści pozwala Użytkownikom na zapoznawanie się z Treściami Serwisu.

2. Usługa Zamieszczanie Treści umożliwia określonym Użytkownikom zamieszczanie określonych Treści na warunkach określonych w Serwisie i Regulaminie, w szczególności pozwala przesyłać informacje do Bazy Firm i Produktów oraz publikować w dziale artykuły.

3. Operator zastrzega, że Treści udostępniane w ramach Serwisu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.

4. Każdy artykuł, post lub wyróżniony post przed opublikowaniem go Serwisie jest redagowany przez Operatora i wymaga jego akceptacji przed publikacją.

5. Operator zastrzega sobie prawo do poprawienia błędów językowych, składniowych, merytorycznych i wizualnych przed publikacją danego artykułu, postu lub wyróżnionego postu.

6. Operator zastrzega sobie prawo nieopublikowania artykułu, postu lub wyróżnionego postu jeżeli treść jest niewłaściwa lub niezgodna z tematyką Serwisu lub Użytkownik bez zgody Operatora w sposób jawny i celowy reklamuje produkt lub usługę lub jeśli treść narusza prawo, Regulamin lub godzi w interesy Operatora.

7. Dostęp do niektórych Treści może wymagać założenia Konta, co oznacza, że nie jest kierowany do Gości.

 

Usługa Wyszukiwarki
Art. 9

Wyszukiwarka pozwala na wyszukanie w Serwisie poszukiwanych Treści. Serwis udostępnia Wyszukiwarkę ogólną oraz Wyszukiwarki szczegółowe przypisane do określonego rodzaju Treści, pozwalające na wyszukiwania według określonych kryteriów przez Operatora.

 

Baza Firm i Produktów
Art. 10

1.Dane, utwory lub inne materiały i elementy (dalej jako: wpis) do Bazy Firm i Produktów wprowadzają Firmy i Operator. 

2. Wpisy w Bazie Firm i Produktów dotyczą:

a) Integratorów Automatyki,

b) Producentów Automatyki,

c) Sprzedaży i Dystrybucji,

d) Produktów,

e) Szkoleń.

3. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej wpis w Bazie Firm i Produktów, wprowadzany przez Firmę jest płatny. Zasady płatności dostępne są pod adresem: iautomatyka.pl/oferta/.

4. Wpis w Bazie Firm i Produktów może mieć charakter ograniczony w czasie, w wymiarze wskazanym przez Operatora lub określonym przez Firmę go dokonującego.

5. Operator zastrzega sobie prawo do edycji stylistycznej, graficznej wpisów dodawanych do Baz Firm i Produktów.

6. Operator ma prawo usunięcia wpisu z Bazy Firm i Produktów:

a) po upływie jego aktualności,

b) gdy jest sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, 

c) gdy jego treść naraża Operatora na szkodę.

d) po 20 dniach od niezapłacenia należności, po wcześniejszym upomnieniu przez Operatora

Usługi Reklamowe
Art. 11

1.W ramach Usług Reklamowych Firma ma możliwość zamówienia publikacji treści w Serwisie, w tym o charakterze promocyjno-reklamowym, w szczególności w formie: wpisu do Bazy Firm i Produktów, kampanii reklamowych i publikacji w Serwisie, banerów reklamowych umieszczanych w Serwisie, patronatu Serwisu, patronatu medialnego. 

2. Usługi Reklamowe mają charakter płatny, mogą być oferowane w ramach pakietów Usług. Szczegóły dotyczące Usług Reklamowych i płatności z tego tytułu dostępne są pod adresem: iautomatyka.pl/oferta/.

3. Usługa Reklamowa jest aktywowana po wpływie płatności z tytułu Usługi.

4. Usługi Reklamowe mają charakter okresowy. Zamawiając Usługę Reklamową Użytkownik może indywidualnie określić zakres, w tym czas zamawianej Usługi. 

5. Banery reklamowe, które Użytkownik będzie dodawał w Serwisie w ramach Usług płatnych nie mogą narażać Serwisu jak i innych Użytkowników na szkodę.

6. Dla określonych pakietów Usług płatnych, wskazanych w ofercie (https://iautomatyka.pl/oferta/) możliwe jest aktywowanie okresu próbnego na 14 dni, ale tylko raz dla jednego Konta Firmowego. Jeżeli Użytkownik nie wykupił przedłużenia pakietu wpisy do Bazy Firm i Produktów i funkcje dodane w czasie trwania okresu próbnego danego pakietu w Usługach płatnych są usuwane po wygaśnięciu okresu próbnego.

 

Usługi Kontaktowe
Art. 12

1.Po uprzednim wyrażeniu zgody Użytkownik może korzystać z Usługi Newsletter lub Powiadomienia.

2. Newsletter pozwala Użytkownikowi na otrzymywanie od Operatora informacji, w tym o kursach, webinarach, nowościach z branży automatyki i robotyki, ofert marketingowych, ofert handlowych, informacji od firm współpracujących z Industry Media Sp. z o.o. drogą elektroniczną, na podany adres email Użytkownika. 

3. Zasady subskrypcji Newsletteru dostępne są w polityce prywatności pod adresem: https://iautomatyka.pl/regulamin/cookie-policy/ .

4. Powiadomienia pozwalają na otrzymywanie informacji w drodze notyfikacji na zaakceptowanym urządzeniu, w tym na: komputerze, tablecie, telefonie. Umowa w tym zakresie jest zawierana z chwilą wyrażenia zgody za pomocą funkcji Serwisu na otrzymywanie Powiadomień i jest rozwiązywana z chwilą odwołania takiej zgody.

5.Serwis udostępnia określone Formularze Kontaktowe pozwalające:

a) Użytkownikom na wysyłanie informacji do Operatora, w tym pozwalające na pozostawienie danych kontaktowych przez osoby i podmioty poszukujące usług z branży automatyki celem przekazania ich firmom świadczącym usługi z branży automatyki,

b) na przesyłanie informacji przez Operatora Użytkownikom, w tym przesyłanie Użytkownikom danych osób i podmiotów działających w branży automatyki,

c) na skontaktowanie osób i podmiotów poszukujących usług z branży automatyki z firmami świadczącymi tego rodzaju usługi,

d) na zadanie pytania Operatorowi.

 

Dane osobowe

Art. 13

1. Z uwagi na model bliskiej współpracy w ramach prowadzonych działalności gospodarczych oraz wspólnych przedsięwzięć biznesowych i współdzielenie zasobów, Wspólnicy iAutomatyka s.c. oraz Industry Media Sp. z o.o. ustalili wspólnie cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych na zasadzie współadministrowania w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zawarli stosowną umowę o współadministrowanie danymi przez oba podmioty, na mocy której są współadministratorami danych Użytkowników, przetwarzanych w ramach świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu i korzystania z Serwisu.

2. Administrator przetwarza dane zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umów o świadczenie usług elektronicznych lub o dostarczenie treści lub usług cyfrowych.

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w szczególności w celu świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu, w tym zapewnienia należytej jakości Usług, monitorowania i weryfikacji poprawności świadczenia Usług – przez czas ich trwania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności określa dokument „Polityka prywatności” – dostępny pod adresem:
https://iautomatyka.pl/regulamin/cookie-policy/

Odpowiedzialność Operatora
Art. 14

1.Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, przyjętymi zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Przede wszystkim obowiązany jest szanować dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich. Operator zakazuje dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym wypowiedzi obraźliwych, poniżających, ośmieszających, rasistowskich, wulgaryzmów (również „wykropkowanych).

2. Zabronione jest ponadto:
a) wykonywanie jakichkolwiek działań, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd do Serwisu,
b) przesyłanie wirusów i złośliwego oprogramowania innego rodzaju,
c) wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do Konta należącego do innej osoby,
d) publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu),
e) zbieranie treści i danych Użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do Serwisu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących)
f) dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.

3. W przypadku naruszenia zasad, o których mowa w ust. 1-2 Operator może zablokować na określony czas lub usunąć Konto Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności:

a) za niepełne lub błędne podanie danych, w tym adresu e-mail służącego do realizacji Usług, 

b) niespełnienie przez Użytkownika warunków technicznych wskazanych w Regulaminie, 

c) za zdarzenia spowodowane siłą wyższą, 

d) za utracone korzyści, 

e) za skutki posłużenia się przez osoby nieuprawnione danymi dostępowymi Użytkownika wynikające z niedopełnienia obowiązku zachowania poufności, 

f) za skutki korzystania z wiedzy zdobytej w ramach korzystania z Serwisu. Przede wszystkim Operator nie udziela gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, dokładności informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu,

g) za umowy zawierane pomiędzy Użytkownikami na podstawie informacji umieszczanych w Serwisie np. ofert pracy, CV.

5. Operator nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych danych, nie ponosi również odpowiedzialności za przechowywane dane:

a) jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych, 

b) gdy otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych – nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych,

c) gdy uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

6. Operator ma prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do konta lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a) spowodowania lub możliwości spowodowania przez zachowania Użytkownika lub zachowania realizowane za pośrednictwem jego Konta przeciążenia serwera lub przeciążenia innych elementów infrastruktury Operatora, 

b) wystąpienia prawdopodobieństwa spowodowania awarii przez zachowania Użytkownika lub zachowania realizowane za pośrednictwem jego Konta, 

c) wystąpienia podejrzenia korzystania przez Użytkownika w sposób naruszający postanowienia Regulaminu.

7. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika następuje na czas niezbędny do wyeliminowania ryzyka wystąpienia zdarzeń opisanych w ust. 6 lit. a-b, a w przypadku opisanym w lit. c, do czasu wyjaśnienia sytuacji.

8. Operator będzie korzystać z uprawnień przewidzianych w ust. 6 lit. a-b jedynie w sytuacjach, gdy konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań dla uniknięcia opisanych w nich sytuacji lub natychmiastowe działania mogą zapobiec ryzyku wystąpienia szkód po stronie Operatora lub innych Użytkowników. W innych przypadkach Operator najpierw wezwie Użytkownika do zaniechania zachowań, które mogą prowadzić do zdarzeń opisanych w ust. 6 lit. a-b i wyznaczy termin na ich usunięcie, nie dłuższy niż 3 dni, a ze wskazanych uprawnień skorzysta po bezskutecznym upływie tego terminu.

9. W przypadkach zablokowania Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika na podstawie niniejszego paragrafu, Użytkownikowi nie przysługuje, z zastrzeżeniem art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, żadne odszkodowanie.

 

Niezgodność Usług z umową
Art. 15

1.Jeżeli Usługa jest niezgodna z umową, Użytkownik będący Konsumentem może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową.

 1. Zgłoszenia niezgodności Usług powinny być dokonywane mailowo na adres kontakt@iautomatyka.pl w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy zgłoszenie, W temacie wiadomości należy wpisać: „Reklamacja”. 
 2. W zgłoszeniu w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis Usługi, wskazanie przyczyn zgłoszenia.
 3. Operator rozpatruje zgłoszenie dotyczące Usług w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwróci się do Użytkownika, w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email podany w zgłoszeniu, a w razie niepodania tego adresu – w formie pisemnej na adres do doręczeń, o ich uzupełnienie w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie skutkować będzie pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania.
 4. Operator poinformuje Użytkownika o wynikach zgłoszenia na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu, a w razie niepodania tego adresu – w formie pisemnej na adres do doręczeń.

6.Procedura opisana w ust. 1-5 jest procedurą sugerowaną, nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń dotyczących Usług.

7.Operator doprowadzi Usługę do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.

 1. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Operator.
 2. Operator może odmówić doprowadzenia Usługi do zgodności z umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów po stronie Operatora.
 3. Jeżeli Usługa jest niezgodna z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Przy czym Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Usługa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Usługi z umową jest nieistotny.

 

Odstąpienie od umowy
Art. 16

1.Odstąpienia od umowy o świadczenie Usług można dokonać przy użyciu formularza odstąpienia, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, w jednej z poniżej wskazanych form:

a) przesłania wiadomości e-mail na adres: biuro@iautomatyka.pl

b)  pisemnie na adres: ul. Fabryczna 24/3, 15-483 Białystok.

2. Konsument może odstąpić od umowy na następujących zasadach:

a) bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

b) poprzez poinformowanie Operatora o odstąpieniu od Umowy w drodze oświadczenia przybierającego dowolną treść pod warunkiem, że będzie jednoznacznie wskazywać wolę odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, przy czym decydująca jest data jego nadania.

3. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne od chwili doręczenia Operatorowi  oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym:

a) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Operator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Operator przekazał Konsumentowi potwierdzenie otrzymania zgody utrwalone na papierze lub za zgodą Konsumenta, na innym trwałym nośniku albo na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia usługi, 

b) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.

5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Użytkownik ma obowiązek powstrzymania się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

 

Płatności w Serwisie
Art. 17

1.Ceny Usług uwidoczniane na stronie www.iautomatyka.pl wyrażane są w złotych polskich i zawierają wszelkie należne cła i podatki.

2. Akceptowalnymi sposobami płatności są:

a) przelew tradycyjny, 

b) pozostałe wyraźnie wskazane w Serwisie.

3. Za moment dokonania płatności uważa się moment pozytywnej autoryzacji transakcji przez operatora systemu płatności, bądź wpłatę na konto.

4. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Operatora faktur, faktur proforma, faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika

5. Użytkownik otrzymuje dostęp do Usługi płatnej po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia zapłaty ceny.

6. Operatorowi przysługuje możliwość wprowadzenia odpłatności z tytułu poszczególnych Usług lub ich części, jak również wprowadzenia nowych, płatnych Usług, w trybie zmiany Regulaminu lub oferty Serwisu

7. Podczas promocji, pod ceną promocyjną Operator wskazuje najniższą cenę z ostatnich 30 dni przed obniżką. 

8. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Usług bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany

9. Brak korzystania przez Użytkownika z dostarczonej Usługi pomimo możliwości korzystania z niej, nie uprawnia Użytkownika do żądania od Operatora zwrotu ceny za daną Usługę.

 

Prawa własności intelektualnej
Art. 18

1. Serwis oraz poszczególne Treści w nim umieszczane stanowią własność Operatora lub odpowiednich licencjodawców. Są objęte ochroną prawa własności intelektualnej, w tym przewidzianą na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Uzyskanie prawa dostępu do Serwisu lub jego wybranych Treści nie oznacza uzyskania praw autorskich względem nich przysługujących. Uprawnia jednak do korzystania z nich:

a) w ramach dozwolonego użytku osobistego, w tym do wyświetlania na sprzęcie spełniającym wymogi techniczne wskazane w Regulaminie oraz dokonania wydruku treści, bez prawa ich dalszego rozpowszechniania czy upubliczniania,

b) na podstawie licencji regulujących dozwolony użytek publiczny.

3. O ile odrębna umowa nie stanowi inaczej, z chwilą wysłania do publikacji w Serwisie artykułu lub innej treści stanowiącej utwór albo przedmiot prawa pokrewnego, Użytkownik udziela Operatorowi licencji wyłącznej uprawniającej Operatora do nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie, korzystania z majątkowych praw autorskich względem nich przysługujących, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 z prawem udzielania sublicencji.

4. Korzystanie przez Operatora z utworów, o których mowa w ust. 3 w całości lub w części może wyrażać się poprzez:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, z przeznaczeniem do korzystania na komputerach, tabletach, telefonach i innych urządzeniach przenośnych,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet (na stronach www), intranet oraz w innych sieciach, na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych i społecznościowych, w serwisach odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń, m.in. komputerów, telefonów, tabletów, innych urządzeń przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych, jak również nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną, wizualną lub audialną, satelity lub sieci komputerowe.

5. Licencja, o której mowa w ust. 3 obejmuje również zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich przez Operatora oraz zezwalanie przez Operatora na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 4.

6. Operator jest uprawniony do dokonywania tłumaczeń i adaptacji utworów oraz wykorzystywania opracowań utworów w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, przemontowywania oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Operatora, w tym na potrzeby komunikacji w social mediach prowadzonych przez Operatora, nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miałaby być utrata indywidualnego charakteru nadanego utworom przez autora.

7. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania praw osobistych do utworów, o których mowa w powyższych ustępach.

 

Wymaganie techniczne dotyczące korzystania z Serwisu
Art. 19

1. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz zawierania umów o świadczenie Usług jest:

a) posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych google chrome, mozilla firefox, opera, safari, w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą, 

b) aktywny adres e-mail, 

c) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

2. Operator nie ma wpływu na koszty, jakie ponosi Użytkownik komunikując się z Operatorem, w tym nie ponosi kosztów połączenia internetowego lub telefonicznego.

3. W przypadku pobrania lub korzystania z oprogramowania Serwisie (np. samodzielnego programu, aplikacji lub wtyczki do przeglądarki), Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez oprogramowanie z serwerów nowych wersji, aktualizacji i dodatkowych funkcji a także instalowanie ich w celu jego usprawnienia, wzbogacenia lub rozwinięcia w inny sposób.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu spowodowane nieodpowiednimi narzędziami technicznymi do jego odbioru. W przypadku, gdy aktualizacja lub usunięcie błędu w Serwisu lub jego konserwacja oraz aktualizacja będą wymagały ograniczenia możliwości korzystania z Serwisu lub zawieszenia jego działania na czas dłuższy niż 24 godziny, wówczas Operator poinformuje o tym Użytkownika z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. Informacja będzie przekazana drogą mailową lub zamieszczona w Serwisie w widocznym miejscu.

5. Operator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej, korzystanie w ramach Serwisu z usług świadczonych drogą elektroniczną lub o dostarczenie treści lub usług cyfrowych może jednak wiązać się z zagrożeniem po stronie Użytkownika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko to może polegać w na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego mającym na celu m.in. szpiegowanie Użytkowania, kradzież lub usuwanie danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu. Do najczęstszych zagrożeń należą:

a)  ryzyko instalacji oprogramowania malware, do tzw. sniffingu, czy tzw. robaków internetowych, 

b) ryzyko tzw. phishingu, 

c) narażenie na działanie oprogramowania typu spyware, 

d) próby złamania zabezpieczeń kryptograficznych przekazów w sieciach telekomunikacyjnych, 

e) spam, tj. niezamówiona informacja biznesowa przekazywana najczęściej siecią Internet lub komórkową.

W celu ich uniknięcia Użytkownik powinien korzystać z programu antywirusowego i dokonywać jego systematycznych aktualizacji.

6. Operator informuje, że system informatyczny Serwisu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika dla celów statystycznych, informacyjnych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika, co może jednak skutkować nieprawidłowym działaniem niektórych funkcji serwisów internetowych i systemu.

 

Zmiany w Regulaminie

Art. 20

1. Operator  jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych przyczyn:

a) konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść lub też w celu dostosowania Regulaminu do orzeczeń oraz wytycznych wydanych przez odpowiedni organ, 

b) zmiany sposobu świadczenia Usług spowodowanej przyczynami technicznymi, 

c) zmiany zakresu lub zasad świadczenia Usług poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub oferowanych Usług, 

d) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, 

e) przeciwdziałanie nadużyciom przez Użytkowników, 

f) zmiany warunków korzystania z Serwisu, mającej na celu poprawę obsługi Użytkowników, 

g) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich w Regulaminie.

2. Operator poinformuje Użytkowników o wprowadzonych w Regulaminie zmianach przez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie www.iautomatyka.pl oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

3. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy o świadczenie Usługi Kontaktowych) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przed zmianą Regulaminu przez Operatora i Użytkownika umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostarczenie treści lub usług cyfrowych.

4. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmiany w Regulaminie może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu zawartej z Operatorem umowy. Konto Użytkownika zarejestrowanego zostanie usunięte w terminie 14 dni od daty dostarczenia wypowiedzenia.

5. Ewentualna zmiana firmy Operatora, siedziby, adresu siedziby, sądu nie stanowi zmiany Regulaminu, będzie notyfikowana poprzez stosowne ogłoszenie na stronie www.iautomatyka.pl

 

Postanowienia końcowe
Art. 21

1. Serwis jest organizowany z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, według prawa polskiego.

2. W przypadku uznania za nieskuteczną lub nieważną jakąkolwiek część Regulaminu,  w tym Załącznika, pozostała część zachowuje moc obowiązującą.

3. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora:

a) przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z umowy o świadczenie Usługi i Regulaminu na osobę trzecią, 

b) ustanowić praw na prawach wynikających z zawartej przez strony umowy.

4. Spory wynikłe ze stosowania postanowień Regulaminu Operator i Użytkownik będą rozpatrywać polubownie. Spory wynikłe ze stosowania postanowień Regulaminu Operator i Użytkownik będą rozpatrywać polubownie. Niezależnie od tego, Operator informuje, że Użytkownicy będący Konsumentami, mają możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi przez nich umowami – platforma znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. W braku porozumienia Operator i Użytkownik poddadzą spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Operatora. 

5. Kontakt z Operatorem jest możliwy za pomocą:

 1. poczty elektronicznej – pod adresem:
 2. poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Fabryczna 24/3, 15-483 Białystok;
 3. telefonu – pod numerem: +48 737 707 078‬ – Patryk Dłuski w dniach poniedziałek-piątek, w godzinach: 8-16
 4. formularza kontaktowego,

5. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Operatora i na stronie https://iautomatyka.pl/regulamin/ z możliwością pobrania lub utrwalenia jego treści.

6. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 15.06.2023 r. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem

Pouczenie

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawieranej w Serwisie, dotyczącej Usług bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym w przypadku usług- zawarli Państwo umowę.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinni Państwo poinformować nas tj. Industry Media Sp. z o.o. z ul. Fabryczna 24, lok. 3, 15-483 Białystok, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie,  w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Konsument, który żądał rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy może od niej odstąpić po zgłoszeniu takiego żądania, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Adresat: Industry Media Sp. z o.o. z ul. Fabryczna 24, lok. 3, 15-483 Białystok, adres email ….


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:

o świadczenie następującej Usługi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
–   Data zawarcia umowy………………………………………………………..
–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………….
–   Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………….
–   Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………………………………………………………………………..
–   Data………………………………………


(*) Niepotrzebne skreślić.