REGULAMIN KONKURSU

KONKURS WRZESIEŃ 2017 – 10000 członków w grupie AMW

Niniejszy regulamin konkursu o nazwie „KONKURS WRZESIEŃ 2017 – 10000 członków w grupie AMW” (zwanego dalej: „Konkursem”) jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym konkursie.

  1. Organizator” – Organizatorem konkursu jest iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna ul. Żurawia 71 lok. 2.31, 15-540 Białystok, NIP: 5423265091
  2. Fundator” – Fundatorem nagród w konkursie jest Eaton Electric sp. z o.o. , z siedzibą w 80-299 Gdańsk, przy ulicy Galaktycznej 30, NIP 584-10-22-327

  3. Akcja konkursowa Organizowana jest za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, oraz portalu iautomatyka.pl.

  4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach losowych i zakładach wzajemnych. Konkurs trwa od dnia 12.09.2017 od godziny 09.30 do dnia 15.10.2017 do godziny 15.00, a ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 20.10.2017 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu.

  5. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).

  6. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

  7. Uczestnik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Organizatorowi,

  8. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Uczestnika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu,

  9. Organizator informuje, iż Uczestnik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.

  10. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe w Polsce (osoby fizyczne) zwane dalej „Uczestnikami”.

  11. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Konkursu pod adresem https://iautomatyka.pl/regulamin-konkurs-wrzesien-2017-10000-czlonkow-w-grupie-amw

  12. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na brzmienie regulaminu wybierając jedną z metod:

    1. wysłanie e-mail na kontakt@iautomatyka.pl z zawarciem w treści „Akceptuję regulamin konkursu: KONKURS WRZESIEŃ 2017 – 10000 członków w grupie AMW”

    2. napisanie komentarza „Akceptuję regulamin konkursu: KONKURS WRZESIEŃ 2017 – 10000 członków w grupie AMW” pod tym artykułem : https://iautomatyka.pl/wygraj-poradnik-fachowca-konkurs-z-okazji-10000-czlonkow-w-grupie-iautomatyka-pl

    3. samodzielne wykonanie i opublikowanie zdjęcia konkursowego pod postem konkursowym na grupie na Facebooku „Automatyk może więcej”.

Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz członkowie organów Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia.

  1. Zadaniem Uczestnika jest:

  • zapisanie się do newslettera iAutomatyka.pl (formularz znajduje się po prawej stronie w pasku bocznym i na samym dole strony)

  • samodzielne wykonanie i opublikowanie fotografii w komentarzu pod postem konkursowym w grupie na Facebooku „Automatyk może więcej” mającej związek z automatyką, może to być szafa elektryczna, urządzenie, napis Automatyka (najlepiej iAutomatyka), zdjęcie stanowiska pracy, walizki z narzędziami itp. itd.

  1. Zwycięzcami konkursu zostanie 50 osób, których zdjęcie Komisja Konkursowa uzna za najbardziej ciekawe, oryginalne i kreatywne.

  2. W skład Komisji Konkursowej wejdą 3 (trzy) osoby – przedstawiciele Organizatora.

  3. Z pośród Uczestników zostanie wybranych 50 osób, które otrzymają „Poradnik Fachowca”” opracowany przez firmę EATON.

  4. Zwycięskie prace zostaną oznaczone komentarzem pod zdjęciem danego uczestnika od iAutomatyka w postaci: „Zwycięzca 1”, „Zwycięzca 2”, … , „Zwycięzca 50”. Ze zwycięzcami skontaktujemy się za pomocą komunikatora na Facebooka w celu podania adresu do wysyłki i adresu
    e-mail.

  5. Przystępując do konkursu poprzez akceptację regulaminu (patrz pkt. 12 regulaminu) uczestnicy wyrażają Organizatorowi zgodę na publikację w serwisie społecznościowym Facebook oraz na portalu internetowym iautomatyka.pl ich imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, pseudonimu (nick) lub nazwy ich profilu, którym posługują się serwisie Facebook, a także treści rozwiązania zadania konkursowego przez Uczestnika, zarówno podczas trwania konkursu jak i w informacjach związanych z jego rozstrzygnięciem.

  6. Laureat winien w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu przesłać do Organizatora na adres e-mail kontakt@iautomatyka.pl lub w prywatnej wiadomości na Facebooku do organizatora, który prowadzi fanpage iAutomatyka.pl informacje o swoich danych adresowych: swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, w celu przesłania im nagrody listem niezarejestrowanym Pocztą Polską, która zostanie wysłana w terminie kolejnych 14 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania od laureata wiadomości zwrotnej o swoich danych adresowych.

  7. W przypadku braku przesłania do Organizatora w ww. terminie danych adresowych laureata potrzebnych do wysłania nagrody lub dwukrotnego nieodebrania przez laureata przesyłki z nagrodą, prawo do nagrody ulega przepadkowi.

  8. Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. Laureat nie może domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

  9. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania przesłanki do jej wniesienia. Reklamacje należy złożyć do Organizatora z dopiskiem: „Reklamacja – KONKURS WRZESIEŃ 2017 – 10000 członków w grupie AMW”. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.

  10. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym do konkursu oraz adres zamieszkania Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis.

  11. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Organizator zawiadomi Uczestnika o sposobie załatwienia reklamacji.

  12. Organizator ani Fundator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników.

  13. Uczestnik wyraża zgodę w chwili umieszczenia zdjęcia konkursowego pod postem konkursowym na Facebooku w grupie „Automatyk może więcej” do nieodpłatnego korzystania ze zdjęć konkursowych przez Organizatora na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie w celach promocyjnych iAutomatyka.pl.

  14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych przez Organizatora – do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia nagród. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Konkursie jest dobrowolna, jednak niezbędna do uczestnictwa w Konkursie, wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikowi służy prawo wglądu, poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania jego danych.

  15. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesłane informacje Organizatorowi Konkursu a nie Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym celu dostarczenie zwycięzcy ewentualnej nagrody. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności z tytułu organizacji i przeprowadzenia niniejszego konkursu. Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Facebook nie pomaga w przeprowadzeniu konkursu. Organiziator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania konkursem na własną odpowiedzialność.