Klauzule informacyjne

1. Klauzula informacyjna w celach marketingowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna, ul. Fabryczna 24/3, 15-483 Białystok.
2) dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, konkursowych, w celu realizacji Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka oraz wysyłki newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach oraz otrzymywania ofert marketingowych

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach oraz otrzymywania ofert marketingowych.

2. Klauzula informacyjna dla nowo zarejestrowanych użytkowników

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna, ul. Fabryczna 24/3, 15-483 Białystok.
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji konta użytkownika na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili usunięcia konta przez użytkownika, publikacji artykułu bądź danych z bazy automatyków.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością rejestracji konta.

3. Klauzula informacyjna dla osób rejestrujących się do Bazy Automatyków

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna, ul. Fabryczna 24/3, 15-483 Białystok.
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu dołączenia użytkownika do bazy automatyków na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili usunięcia konta przez użytkownika, publikacji artykułu bądź danych z bazy automatyków.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością dołączenia cv do bazy automatyków.

4. Klauzula informacyjna dla osób wypełniających formularz z ofertą współpracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna, ul. Fabryczna 24/3, 15-483 Białystok.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

5. Klauzula informacyjna RODO dla Formularza Kontaktowego (Darmowe Zapytanie)

Obowiązek informacyjny – RODO

1) Współadministratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Faszczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą iAutomatyka Marcin Faszczewski, NIP 5423028215, REGON 366284130 i Rafała Kupiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą iAutomatyka Rafał Kupiński, NIP 9661933271, REGON 200416786 – wspólnicy spółki cywilnej iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna, Fabryczna 24/3, 15-483, Białystok, Polska, NIP 5423265091, REGON 366263405 (dalej zwany „Administrator”, a każdy ze wspólników „Współadmnistratorem”) Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres: kontakt@iautomatyka.pl.

2) Państwa dane osobowe będą pozyskiwane z formularza do kontaktu dostępnego pod adresem: https://iautomatyka.pl/

3) Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych:

a) nazwa firmy,

b) imię i nazwisko osoby kontaktowej,

c) adresy e-mail osoby kontaktowej,

d) numer telefonu kontaktowego.

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu ich przekazywania podmiotom współpracującym z Administratorem, będących członkami Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka. Lista podmiotów, którym Administrator będzie przekazywał Państwa dane dostępna jest pod następującym linkiem https://iautomatyka.pl/integratorzy-automatyki-polsce/ (dalej: podmioty współpracujące z Administratorem).

5) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu komunikacji pomiędzy Państwem a podmiotami współpracującymi z Administratorem, a tym samym wywiązaniu się przez Administratora z obowiązków określonych w Programie Partnerskim Projekt iAutomatyka, których uczestnikami są podmioty współpracujące z Administratorem.

6) Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

7) Państwa dane osobowe nie będą przechowywane przez Administratora, a będą, niezwłocznie po ich udostępnieniu przez Państwa w formularzu do kontaktu, przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem. Odpowiedzialności za przetwarzanie Państwa danych osobowych ponosi Administrator do momentu przekazania tych danych podmiotowi współpracującemu z Administratorem. Po przekazaniu Państwa danych osobowych podmiotowi współpracującemu z Administratorem, odpowiedzialność za ich przetwarzanie ponosi podmiot współpracujący z Administratorem, któremu zostały przekazane Państwa dane.

8) W każdym momencie przysługuje Państwo prawo do cofnięcia zgody na pozyskiwanie i przekazywanie Państwa danych osobowych.

9) Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

11) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przekazania tych danych podmiotom współpracującym z Administratorem, a tym samym nawiązaniu przez Państwa współpracy z w/w podmiotami.