Regulamin Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka

§ 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. “Program Partnerski Projekt iAutomatyka” – projekt prowadzony na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. “Firma” – osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 3. „Integrator” – Firma z branży automatyki przemysłowej i robotyki zajmująca się projektowaniem, programowaniem i wdrażaniem układów automatyki i systemów sterowania czyli tak zwany wykonawca automatyki.

 4. „Organizator” – iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna.

 5. „Uczestnik” – Firma, która spełnia wymogi Integratora, wypełniła prawidłowo formularz “Zapisz Firmę Bezpłatnie”oraz dane zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora.

 6. „Formularz” – dostępny formularz “Zapisz firmę bezpłatnie” na stronie https://iautomatyka.pl/projekt-integratorzy-wykonawcy-automatyki.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka.

 2. Projekt integratorzy Automatyki jest prowadzony za pośrednictwem portalu www.iautomatyka.pl.

 3. Adres skrzynki pocztowej e-mail Organizatora: kontakt@iautomatyka.pl.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim Projekt iAutomatyka

 1. Aby zostać Uczestnikiem Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka dana Firma musi minimum 1 rok działać na rynku jako wykonawca automatyki.
 2. Integrator aby wziąć udział w Programie Partnerskim Projekt iAutomatyka jest zobligowany do wypełnienia prawidłowo formularza czyli:
  – wypełnić wszystkie wymagane pola zgodnie ze stanem faktycznym,
  – wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenia pola do tego przeznaczonego,
  – wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych poprzez zaznaczenia pola do tego przeznaczonego,
  – wyrazić zgodę na używanie przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których użytkownikiem będzie uczestnik dla celów marketingowych poprzez zaznaczenia pola do tego przeznaczonego,
  – oświadczyć o zapoznaniu się i akceptacją regulaminu portalu i polityki prywatności oraz regulaminu projektu integratorzy automatyki poprzez zaznaczenia pola do tego przeznaczonego.
 3. Do Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka nie mogą przystąpić Integratorzy, którzy zajmują się handlem automatyki na szeroką skalę (np. sklep online, sklep stacjonarny, dystrybutor, hurtownia).
 4. Zapisanie się Integratora do Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka jest bezpłatne.
 5. Przed wzięciem udziału w Programie Partnerskim Projekt iAutomatyka Integrator powinien zapoznać się z Regulaminem.

§ 4. Zasady Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka

 1. Integrator, który chce wziąć udział w Programie Partnerskim projekt iAutomatyka jest zobligowany do wypełnienia formularza. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez organizatora Integrator zostaje Uczestnikiem.

 2. Organizator w ramach Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka zakłada bezpłatne konto Uczestnikowi na portalu iAutomatyka.pl .

 3. Organizator opracowuje bezpłatnie dla Uczestnika profesjonalną wizytówkę (opis działalności, grafika)  jego działalności na portalu iAutomatyka.pl w formie dodania elementu “firma” do katalogu branżowego dostępnego pod adresem https://iautomatyka.pl/kategoria/firma/ na podstawie wskazanych przez Uczestnika materiałów np. z jego strony internetowej lub informacji przekazanych przez formularz.

 4. Organizator przekazuje drogą elektroniczną poprzez pocztę e-mail podaną przez Uczestnika podczas wypełniania formularza login i hasło do pełni skonfigurowanego konta.
 5. Uczestnik w ramach Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka może edytować swój profil oraz dodawać publikacje w imieniu firmy w formie artykułu na portalu iAutomatyka.pl ze swoich realizacji z częstotliwością określoną w panelu firmy po zalogowaniu.
 6. Uczestnik Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka w ramach tego projektu może otrzymywać drogą mailowo lub telefoniczną oferty na zlecenia, realizacje, projekty i prace do wykonania związane z działalnością danego Uczestnika dopasowane do wybranego obszaru działalności podczas wypełniania formularza.
 7. Organizator  zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z Uczestnikiem, który otrzyma zlecenie, realizacje, projekt lub pracę do wykonania w ramach Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka na procentowe (od wartości danego zlecenia, realizacji, projektu lub pracy do wykonania) lub kwotowe wynagrodzenie za pośrednictwo w znalezieniu klienta lub wprowadzenie innej formy gratyfikacji za otrzymane wynagrodzenie przez Uczestnika za przekazanie przez Organizatora dla Uczestnika zlecenia.
 8. Organizator zastrzega sobie dowolność zlecania realizacji, projektów lub pracy w ramach Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka w sposób dowolny Uczestnikom.
 9. Uczestnik Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka może otrzymać więcej niż jedno zlecenie w ciągu roku oraz może nie otrzymać ich wcale, jeśli organizator uzna, że zlecenie klasyfikuje się lepiej do innego Uczestnika.
 10. Organizator w ramach Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka będzie wysyłał Uczestnikom oferty na zakup materiałów automatyki i dołoży wszelkich starań , aby przesłane informacje były wartościowe i pozbawione wszelkiego spamu.

§ 5. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka w dowolnym momencie informując Uczestników o tym fakcie drogą elektroniczną w formie e-maila.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wypisania Uczestnika z Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka bez podania przyczyny jeśli uzna, że uczestnictwo w Projekcie koliduje z interesami Organizatora lub przedstawia innych Uczestników lub Organizatora w złym świetle. 
 3. Organizator zastrzega sobie iż nie każdy Uczestnik Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka otrzyma zlecenie.
 4. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby Program Partnerski Projekt iAutomatyka przyniósł obopólne korzyści jak i dla Organizatora i dla Uczestnika.
 5. W przypadku nie kompletnego lub nie prawidłowo wypełnionego formularza Organizator może poinformować o tym fakcie Integratora w ciągu 14 dni w celu uzupełnienia informacji. Jeśli Integrator w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o brakach, nie odeśle wypełnionego formularza, Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia Integratora do Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zaakceptowania zgłoszenia bez podania przyczyny oraz bez poinformowania o tym Integratora.
 7. W przypadku odwołania Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka przez Organizatora, o którym mowa w pkt. 1, Organizator może usunąć bezpłatną wizytówkę, o której mowa w §4 pkt. 3 nie informując o tym Uczestnika.

§ 6. Reklamacje

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w ramach Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka, które wynikły nie z jego winy.

 2. Reklamacje odnośnie Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: kontakt@iautomatyka.pl.

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać nazwę firmy, imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 4. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 30 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

§ 7. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowym jest Organizator.

 2. Dane osobowe Uczestników Programu Partnerskiego Projekt iAutomatyka w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania zleceń jak i informacji handlowych. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:

 • Nazwa firmy,

 • adres siedziby firmy,

 • imię i nazwisko osoby kontaktowej,
 • adresy e-mail,

 • numer telefonu kontaktowego,

 • adres internetowy firmy.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem: www.iautomatyka.pl/regulamin-projektu-integratorzy-automatyki/

 2. Organizator zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana bezpośrednio dotyczy.