REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN- KONKURS easyE4 EATON

Niniejszy regulamin konkursu o nazwie „REGULAMIN- KONKURS easyE4 EATON” (zwanego dalej: „Konkursem”) jest dokumentem określającym zasady, zakres i warunki uczestnictwa w tym konkursie.

§ 1. Definicje

 • „Organizator” – Organizatorem konkursu jest iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna ul. Żurawia 71 lok. 2.13, 15-540 Białystok, NIP: 5423265091
 • „Fundator” -Fundatorem konkursu jest EATON ELECTRIC SP. Z O.O. UL.Galaktyczna 30 80-299 Gdańsk, NIP: 584102232
 • “Komisja Konkursowa” – są to osoby fizyczne, które są przedstawicielami Organizatora i obiektywnie będą w formie głosowania wybieraćzwycięzców poszczególnych etapów konkursu.
 • “Głosowanie” – jest to przedział czasowy, w których Komisja Konkursowa wytypuje zwycięzców poszczególnych etapów.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Akcja konkursowa Organizowana jest za pośrednictwem portalu internetowego facebook.com, portalu internetowego iautomatyka.pl, oraz Klubu Automatyka dostępnego pod adresem www.klubautomatyka.pl
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
 3. Adres skrzynki pocztowej e-mail Organizatora to kontakt@iautomatyka.pl.
 4. Konkurs trwa od dnia 01.04.2019 od godziny 08.00 do dnia 12.05.2019 do godziny 23:59, a ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 15.05.2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu.
 5. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.iautomatyka.pl/easyE4
 6. W skład Komisji Konkursowej wejdą 3 (trzy) osoby – przedstawiciele Organizatora.
 7. Organizator informuje, iż Uczestnik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

§ 3. Warunki Konkursu

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe w Polsce (osoby fizyczne) ze stałym miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnej z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2. niniejszego §  zwane dalej „Uczestnikami”.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz członkowie organów Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik musi potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem i go zaakceptować. W tym celu należy:
  a) Wypełnić formularz na stronie konkursu www.iautomatyka.pl/easyE4 i zaznaczyć checkbox dotyczący regulaminu;
  oraz opcjonalnie:
  b) pod postem konkursowym na grupie na Facebooku „Automatyk może więcej” gdzie w treści posta będzie informacja dotycząca regulaminu uczestnik publikując zdjęcie konkursowe pod danym postem potwierdza zapoznanie się i akceptuje regulamin.
 4. Przystępując do konkursu poprzez akceptację regulaminu (patrz ust. 3 niniejszego §  ) uczestnicy wyrażają Organizatorowi zgodę na publikację w serwisie społecznościowym Facebook oraz na portalach internetowych iautomatyka.pl, klubautomatyka.pl ich imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, pseudonimu (nick) lub nazwy ich profilu, którym posługują się serwisie Facebook, a także treści rozwiązania zadania konkursowego przez Uczestnika, zarówno podczas trwania konkursu jak i w informacjach związanych z jego rozstrzygnięciem.

§ 4. Zasady Konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika jest
  a. Dodanie samodzielnie wykonanej fotografii odpowiadając na pytanie „Gdzie zastosowałbyś sterownik easy E4” poprzez formularz znajdujący się na stronie iautomatyka.pl/easyE4 wraz z krótkim opisem.
  oraz opcjonalnie:
  b. Samodzielne wykonanie i opublikowanie fotografii w komentarzu pod postem konkursowym w grupie na Facebooku „Automatyk może więcej” odpowiadając na pytanie „ Gdzie zastosowałbyś sterownik easy E4”
 2. Konkurs przebiega w dwóch etapach, etap 1 podzielony jest na 5 tygodni oraz etap 2 finał.
  1. ETAP 1 ELIMINACJE – konkurs podzielony na 5 tygodni, w każdym tygodniu Komisja Konkursowa wyłoni 3 zwycięzców. Komisja, może nie dopuścić do eliminacji tych prac konkursowych, które uzna za niezgodne z pkt. 1 § 4.
   EDYCJA 1: 01.04 – 06.04 + Głosowanie 07.04 od 8:00 do 23:59
   EDYCJA 2: 08.04 – 13.04 + Głosowanie 14.04 od 8:00 do 23:59
   EDYCJA 3: 15.04 – 20.04 + Głosowanie 21.04 od 8:00 do 23:59
   EDYCJA 4: 22.04 – 27.04 + Głosowanie 28.04 od 8:00 do 23:59
   EDYCJA 5: 29.04 – 04.05 + Głosowanie 05.05 od 8:00 do 23:59
  2. ETAP 2 FINAŁ – do tego Etapu przechodzą uczestniczy 15 prac zwycięskich z etapu 1. (3 zdjęcia z każdej edycji w Etapie 1). Następnie na podstawie ankiety zamieszczonej w Klubie Automatyka (fanpage klubautomatyka.pl) z galerią 15 zdjęć zostaną wybrane 3 zdjęcia poprzez głosowanie przez użytkowników danego portalu , 3 które zdobędą największą ilość głosów wygrywają główną nagrodę, wszelkie dylematy typu „remis” rozstrzyga komisja iAutomatyka.
   Głosowanie trwa 7 dni od 05.05.2019 do 12.05.2019 do godziny 16:00.
 3. Z Laureat winien w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu przesłać do Organizatora na adres e-mail kontakt@iautomatyka.pl informacje o swoich danych adresowych: swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, w celu przesłania im nagrody kurierem DHL, która zostanie wysłana w terminie kolejnych 14 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania od laureata wiadomości zwrotnej o swoich danych adresowych.
 4. W przypadku braku przesłania do Organizatora w ww. terminie danych adresowych laureata potrzebnych do wysłania nagrody lub dwukrotnego nie odebrania przez laureata przesyłki z nagrodą, prawo do nagrody ulega przepadkowi.

 

§ 5. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Komisja Konkursowa wytypuje zwycięzców z Etapu 1 zgodnie z §4 ust. 1 pkt. a). Zwycięzcami konkursu zostanie  15 osób wybranych z Etapu 1. W Etapie 2 zostanie wybranych 3 zwycięzców spośród 15 uczestników,zgodnie z §4 ust. 1 pkt. b).
 2. Każdy ze zwycięzców Etapu 1 (15 osób) otrzyma licencję na easySoft7 + gadżety + rabat 50% na kurs programowania EasyE4. Zwycięzcy Etapu 2 otrzymają: Zestaw startowy easyE4 ze sterownikiem, licencją + kurs programowania EasyE4 gratis
 3. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie www.iautomatyka/easyE4 oraz na portalu facebook.com

§ 6. Dane Osobowe

 1. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Organizatorowi.
 4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Uczestnika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 7. Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania przesłanki do jej wniesienia. Reklamacje należy złożyć do Organizatora z dopiskiem: „Reklamacja „REGULAMIN- KONKURS easyE4 EATON”. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym do konkursu oraz adres zamieszkania Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Organizator poinformuje Uczestnika o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji.

§ 8. Postanowienie końcowe

 1. Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. Laureat nie może domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
 2. Organizator ani Fundator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników.
 3. W chwili umieszczenia zdjęcia konkursowego przez Uczestnika pod postem konkursowym na Facebooku w grupie “Automatyk może więcej”, bądź dodania poprzez formularz na www.iautomatyka.pl/easye4 Organizator nabywa licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do zdjęcia konkursowego na następujących polach eksploatacji:  utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie w celach promocyjnych i do użytku Organizatora na portalach iAutomatyka.pl, pieceofautomation.pl, pieceofautomation.com, allektro.pl, klubautomatyka.pl a także facebook.com i innych.
 4. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesłane informacje Organizatorowi Konkursu a nie Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym celu dostarczenie zwycięzcy ewentualnej nagrody. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności z tytułu organizacji i przeprowadzenia niniejszego konkursu. Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Facebook nie pomaga w przeprowadzeniu konkursu. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania konkursem na własną odpowiedzialność.