Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

Publikacja zgłoszona do 🎁 Konkursu iAutomatyka
https://iautomatyka.pl/wp-content/uploads/2022/01/słownik-praca-konkursowa.jpg

Podręczny słownik automatyka polsko-angielsko-niemiecki


Wstęp

Mamy Nowy Rok i wraz z nim nowe postanowienia!  Warto ten okres spożytkować na naukę nowych języków. Dlatego zachęcam wszystkich to nauki/ odświeżenia sobie pojęć z którymi możemy się zetknąć jako automatycy.  Przygotowałem dla was listę najpopularniejszych słówek wraz z tłumaczeniem na język angielski i niemiecki.

Dlaczego angielski? Bez angielskiego technicznego ciężko coś zrobić w automatyce. Dlaczego język niemiecki?  W pracy automatyka spotkamy mnóstwo schematów w tym języku. Wiele maszyn sprowadzonych do Polski ma dokumentacje w tym języku dlatego warto znać podstawowe niemieckie pojęcia.

A

POL ANG NIEM
adapter adapter Adapter, der <s,->
adres operandu operand adress Operandenadresse, die <-, n>
akcesoria accesories Zubehör der <e[s], e>
aktywny potencjometr active pot Aktives Potentiometer
aktywny przycisk RUN active RUN buton Aktiver RUN-Taster
alarm LED LED alarm Alarm LED, die <-, n>
algorytm algorithm Algoríthmus, der <-, Algorithmen>
amperomierz ammeter Amperemeter, der <s, ->
analogowy analogue analog
automatyczna linia technologiczna automatic technological line Maschinenfließstraße, die <-, n>
automatyczny automatic automatisch
automatyka przemysłowa Industrial automation Industrie-automatisierungstechnik, die <-, en>
awaria failure Ausfall, der <[e]s, kein Pl> Störung, die <-, en>
awaria systemu system failure Systemstörung, die <-, n>

B

POL ANG NIEM
bajt byte Byte, das <[s], [s]>
bateria battery Batterie, die <-, n>
bezpiecznik sieciowy fuse Netzsicherung, die <-, en>
bezpiecznik topikowy fuse, safety fuse Schmelzsicherung, die
bezpośrednio directly direkt
bezprzewodowy wireless, cordless kabelios
bit bit Bit, das <[s], [s]>
blok block Baustein, der <[e]s, e>
blok styków pomocniczych auxiliary contacts unit Hilfsschützenblock
błąd error Fehler, der <s, ->
bramka gate Glied, das <[e]s, er>
budowa typowego robota przemysłowego structure of a typical industrial robot Aufbau eines typischen Industrieroboters
bufor buffer Puffer, der <s, ->

C

POL ANG NIEM
centralny central zentral
cewka sterująca operating coil Steuerspule
chwytak gripper Greifer, der <s, ->
ciśnienie pressure Druck, der <[e]s, Drücke>
cyfrowy przekaźnik przeciążeniowy digital overload relay digitales Überlastrelais
cykl cycle Zyklus der <-, Zyklen>
cylinder cylinder Zylinder, der <s, ->
czas time Zeit, die <-, en>
częstotliwość frequency Frequenz, die <-, en>
czujnik ciśnienia pressure sensor Drucksensor, der
czujnik indukcyjny inductive sensor Induktiver Sensor, der
czujnik optyczny optical sensor n. Lichttaster, Optischer Sensor, der <s, en>
czujnik pojemnościowy capacitive sensor Kapazitiver Sensor, der
czujnik siły, nacisku force, stress sensor Kraft-, Anpressdrucksensor, der
czujnik zbliżeniowy proximity sensor n. Näherungschalter, der <s, ->
czujniki i przetworniki pomiarowe sensors and measuring transducers Messwertaufnehmer und wandler

D

POL ANG NIEM
dane data Angaben, die <Pl> Daten, die <Pl>
definiować define festlegen
demontować remove zerlegen
detekcja zbocza sygnału signal edge detection Flankenauswertung, die <-, en>
diagnostyka diagnostics Diagnose, die <-, n>
dioda diode Diode, die <- , n>
dławik choker Drossel, die <-, n>
dokumentacja documentation Dokumentation, die <-, en>, Unterlagen <Pl>
dostęp zdalny remote access Fernzugriff, der
dotęp access Zugriff, der <[e]s, e>
drut wire Draht, der <[e],s, Drähte>
dwójkowy binary binär
dwużyłowy diphase, biphasic zweiphasig
dźwignia zabezpieczająca przekaźnik przed poluzowaniem safety lever preventing relay play Relais-Klemmhebel

E

POL ANG NIEM
ekran screen Bildschirm, der <[e]s, e>
elektryczne elementy i urządzenia wykonawcze electrical elements and operating devices Elektrische Aktoren und Aktuatoren
elementy i urządzenia wykonawcze elements and operating devices Aktoren und Aktuatoren
elementy sterowania elektrycznego electric control elements Teile der elektrichen Steuerungen
elementy sterowania pneumatycznego pneumatic control elements Teile der pneumatischen Steuerungen
energia energy Energie, die <-, en>
enkoder encoder Encoder

F

POL ANG NIEM
falowniki (przemienniki częstotliwości) inverters (frequency converters) FU (Frequenzumrichter)
faza phase Phase, die <-, n>
filtr filter Filter, der oder das <s, ->
fotoelektryczny photoelectric fotoelektrisch
funkcja function Funktion, die <-, en>

G

POL ANG NIEM
gniazdo socket Dose, die <-, en>
gotowy ready fertig
góra–dół Up–down Auf–Ab
gwint thread Gewinde, das <s, ->

H

POL ANG NIEM
hasło password Passwort, das <[e]s, -wörter>
histereza hysteresis Hysterese, die <-, n>

I

POL ANG NIEM
impulsator inpulse transmitter Impulsgeber, der <s, ->
indukcyjny inductive inductiv
indykator zadziałania przekaźnika (LED) relay actuation indicator (LED) Relaisfunktionsanzeige (LED)
instalacja system; installation Installation, die <-, en>; Anlage,  die <-, n>, Einrichtung, die <-, en>
instrukcja instruction, manual Anweisung, die <-, en>
interfejs interface Interface, das <- ,s>  ; Schnittstelle, die <- ,en>
izolacja insulation Isolierung, die <-, en>

J

POL ANG NIEM
jednostka unit Einheit, die <-, en>
język programowania programming language Programmiersprache, die <-, n>

K

POL ANG NIEM
kabel cable kabel, das <s, ->
kalibrować calibrate kalibrieren, eichen
kasować delete löschen, rücksetzen
kąt angle Winkel, der <s, ->
kierunek direction Richtung, die <-, en>
kiść wrist Gelenk
klawiatura keyboard Tastatur, die <-, en>
klucz wrench, spanner Schlüssel, der <s, ->
kodowanie coding Codierung die <-, en>
komentarz comment Erläuterung, die <- ,en>; Kommentar, der <s, e>
kompilator complier Complier, der <s, ->
komputer computer Computer, der <s, ->
komunikat message Message, die <-, n>; Meldung, die <-, en>
koniec end, finish Endpunkt, der <[e]s, e>
kopiować copy, copying kopieren
korpus body Gehäuse
kreator wizard Assistent, der<en, en; -, nen>

L

POL ANG NIEM
lampka sygnalizacyjna signal lamp Meldeleuchte
liczba number Zahl, die <-,  en>
licznik counter Zähler, der <s, ->
licznik trójfazowy three-phase current meter Drehstrommzähler, der <s, ->
lustrzane odbicie mirror image Spiegelung, die <-, en>
lutować solder löten

Ł

POL ANG NIEM
łańcuch chain Kette, die <-, n>
łącznik bistabilny (bez samoczynnego powrotu) piórkowy bi-stable selector switch (without automatic return) Bistabiler Federschalter (ohne selbsttätige Rückstellung)
łącznik monostabilny (z samoczynnym powrotem) typu NC (przycisk STOP/WYŁĄCZ) mono-stable switch (with automatic return) type NC (STOP/ OFF Switch) Monostabiler NC-Schalter (mit selbsttätige Rückstellung STOP/AUS-Taster)
łącznik monostabilny (z samoczynnym powrotem) typu NO (przycisk START/ZAŁĄCZ) mono-stable switch (with automatic return) type NO (START/ ON Switch) Monostabiler NO-Schalter (mit selbsttätige Rückstellung START/EIN-Taster)
łożysko bearing Lager, das <s, ->

M

POL ANG NIEM
magazyn narzędzi tool storage Werkzeugmagazin, das <s, e>
magistrala bus Leitung, die <-, en>
manipulator manipulator, joystick Manipulator, der <s, ->
manipulatory i roboty manipulators and robots Manipulatoren und Roboter
manometryczne pomiary temperatury manometric temperature mesurements Manometrische Temperaturmessungen
manualny manual manuell
maszyna machine Maschine, die <-, n>
mechaniczna blokada zatrzaskowa mechanical clasp interlock mechanische Rastblockade
mechanizm mechanism Werk, das <[e]s, e>
mierzyć measure messen
moc power Leistung, die <-, en>
moduł blokady mechanicznej mechanical interlock unit mechanisches Rastblockadenmodul
moduł przekaźnika czasowego time relay unit Zeitschalttrelais
moment obrotowy torque Drehmoment, das <[e]s, e>
montaż assembly Montage, die <-, n>

N

POL ANG NIEM
na zewnątrz outside draußen
nakrętka na śrubę nut Mutter, die <-, n>
napęd drive Antrieb, der <[e]s, e>
napięcie voltage Spannung, die <-, en>
naprawa repair Reparatur, die <-, en>, Instandsetzung, die <-, en>
narzędzie tool Werkzeung, das <[e]s, e>
nastawiać, regulować adjust v. nachjustieren
natężenie prądu current intensity Stromstärke, die <-, n>
niebezpieczny hazardous gefährlich
nóż cutter, cutting tool Messer, der <s, ->

O

POL ANG NIEM
obrotowy rotary, rotational rotierend
obrót revolution, turn Drehung, die <-, en>
obudowa housing, enclosure, cover Gehäuse, das <s, ->
ochrona guard, protector Schutz, der <es, kein Pl>
odbiornik receiver Verbraucher
odległość distance Abstrand, der <[e]s, Abstrande>
odłączać disconnect abschalten, ausschalten
odpowietrzenie vent Entlüftung
okno box Fenster, das <s, ->
omomierz ohmmeter Ohmometer, der <s, ->
opaska band, strip Schelle, die <-, n>
opornik resistor Widerstand, der <[e]s, Widerstände>
opóźnienie delay Verzögerung, die <-, en>
oprawka socket, holder Fassung, die <-, en>
oscyloskop oscilloscope Oszilloskop, das <s, e>
osłona cover Abdeckung, die <-, en>, Hülle, die <-, n>
osłona silnika engine cover Motorhaube, die
axis or axle Achse, die <-, n>
oświetlenie lighting Beleuchtung, die <-, en>
otwory gwintowane do mocowania enkodera threaded holes for fixing the encoder Gewindebohrungen zur Encoder-Befestigung /

P

POL ANG NIEM
palec finger Finger, der <s, ->
pamięć memory Speicher, der <s, ->
panel sterowania control panel Steuertafel, die <-, n>
panel sterowania falownika inverter control panel FU-Bedienpanel
parametr parameter Parameter, der <s, ->
pas belt Gurt, der <[e]s, e>
paski narzędzi tool bars Symbolleiste, die <-, n>
pirometry pyrometers Pyrometer
plik file Datei, die <-, en>
płyn fluid Flüssigkeit, die <-, en>
pneumatyczne elementy i urządzenia wykonawcze Pneumatic elements and operating devices Pneumatische Aktoren und Aktuatoren
podciśnienie underpressure, negative pressure Unterdruck, der <[e]s, drücke>
podłaczyć switch, connect anschließen
podstawa base Platte, die <-, n>
podstawka przekaźnika Relay base Relaissockel
polecenie command Auftrag, der <[e]s, Aufträge>
połączenie joint, connection Verbindung, die <-, en>
położenie position Lage, die <-, n>
pomiar measurement Messung, die <-, en>
pomiary ciśnienia pressure measurements Druckmessungen
pomiary przesunięcia liniowego, kątowego i prędkości obrotowej measurements of linear or angular shift and rotational speed Messungen der Linear- und Winkelverschiebung sowie der Drehzahl
pomiary siły, naprężeń i odkształceń force, stress and deformation measurements Kraft-, Spannungs- und Verformungsmessung
pomiary temperatury temperature measurements Temperaturmessungen
pompa pump Pumpe, die <-, n>
port szeregowy Serial port Serielle Schnittstelle
poruszać się move sich bewagen (cz. zwrotny)
posuw feed Vorschub, der <[e]s, kein Pl>
potencjometr potentiometer Potentiometer, der <s, ->
potencjometr do zadawania wartości analogowych trim pot for analog setpoints Analog-Sollwertpotentiometer
powierzchnia surface Fläche, die <-, n>
pozycjonowanie positioning Positionieren, das <s, ->
praca–stop Run–Stop Betrieb–Stop
prąd current Strom, der <-, kein Pl>
prędkość speed Geschwindigkeit, die <-, en>
prędkość obrotowa revolution speed Drehzahl, die <-, en>
proces process Prozess, der <es, e>
produkować, wytwarzać manufacture v. herstellen
program program Programm, das <s, e>
protokół protocol Protokoll, das <s, e>
próbnik test probe Prüfer, der <s, ->
przekaźnik relay Relais, das <[s], ->
przekaźnik elektromagnetyczny Elektromagnetic relay Elektromagnetisches Relais, das
przekaźnik termiczny thermal relay Thermorelais, das
przekaźniki programowalne programmable relay Programmierbare Relais, das
przekładnia transmission, gear Getriebe, das <s, ->
przełącznik trybu pracy STOP/RUN STOP/RUN operating mode selector Betriebsartumschalter STOP/RUN
przetwornik converter Wandler, der <s, ->
przetwornik napięcia volatage converter Spannungswandler, der
przewody zasilające i sygnałowe power and signaling wires Versorgungsund Signalleitungen
przewód lead, cable Kabel, das <s, ->
przycisk button, knob Knopf, der <[e]s, Knöpfe>
przycisk funkcyjny function button Funktionstaste
przyłącze elektryczne cewki coil terminal Elektroanschluss der Spule
przyrząd device Gerät, das <[e]s, e>
przyspieszenie acceleration Beschleunigung, die <-, en>
pulpit sterowniczy Console Bedienpult

R

POL ANG NIEM
ramię dolne lower arm Unterarm
ramię górne upper arm Oberarm
regulacja control, regulation Regelung, die <-, en>
restart restart Neustart, der <s, s>
rezerwa reserve Reserve, die <-, n>
rezystor resistor Widerstand, der <[e]s, – stände>
robot robot Roboter, der <s, ->
rok budowy year of manufacture Baujahr, das <[e]s, e>
rozłączać switch off, disconnect entkoppeln
ruch move, movement, motion Bewegung, die <-, en>
RUN (praca) RUN RUN (Betrieb)
rysunek drawing Zeichtung, die <-, en>

S

POL ANG NIEM
samoczynny automatic selbsttätig
schemat scheme, chart, diagram Diagramm, das <s, e>; Schaltplan, der <[s]s, Pläne>
sieć net, network Netz, das <[e]s, e>
silnik motor Motor, der <s, en>
silniki elektryczne prądu przemiennego alternating current electric motors Wechselstrommotoren
silniki elektryczne prądu stałego direct current electric motors Gleichstrommotoren
siła force, power Kraft, die <-, Kräfte>
siłownik cylinder, actuator Zylinder, der <s, ->
siłowniki pneumatyczne motor shaft Pneumatikzylinder
skala scale Maßstab, der <[e]s, Maßstäbe>
skok stroke Hub, der <[e]s, Hübe>
skrzynka box, crate Kasten, der <s, ->
smarować lubricate schimieren
sprawdzać check prüfen, checken, kontrollieren
sprężarka compressor Verdichter, der <s, ->; Kompressor, der <s, ->
sprężone powietrze compressed air Pressluft, der <-, kein Pl>
sprzęgło clutch, couping Kupplung, die <-, en>
stan state, status Zustand, der <[e]s, Zustände>, Bestand, der
sterować control steuern
sterownik PLC programmable Logic Controller (PLC) SPS-Steuerungen (Speicherprogrammierbare Steuerungen), das
stop–reset stop/Reset Stop/Reset
struktura structure Aufbau, der <[e]s, -ten>
strzałka arrow Maßpfeil, der <[e]s, e>
stycznik contractor Schütz, das <es, e>
styk contact Kontakt, der <[e]s, e>
suport support Support, der <es, e>
symulacja simulation Symulation, die <-, en>
szyna montażowa typu DIN 35 mm mounting rail, type DIN 35 mm Hutschiene DIN 35 mm

Ś

POL ANG NIEM
ścieżka dostępu access path Zugang, der <[e]s, Zugänge>
średnica diameter Durchmesser, der <s, ->
środek orgin, centre Mittelpunkt, der <[e]s, e>
śruba screw Schraube, die <-, n>

T

POL ANG NIEM
tabliczka plate Schild, das <[e]s, er>
tabliczka znamionowa rating or nameplate Typenschild, das
tarcie friction Reibung, die <-, en>
temperatura temperature Temperatur, die <-, en>
tensometr extensometr Dehnungsmessstreifen, der <s, ->
termometry bimetaliczne bimetal thermometers Bimetall-Thermometer
termopary thermocouples Thermoelementen
termorezystory resistance thermometers Thermistoren
termorezystory np. Pt100 resistance thermometers e.g. Pt100 Thermistoren, n.B. Pt100, der
tryb mode Betrieb, der <s, ->
tryb programowania-monitorowania programming/monitoring mode Programmier/Überwachungsmodus
tuleja prowadząca pilot sleeve Führungshülse

U

POL ANG NIEM
uchwyt chuckm grip, handle, holder,  fixture Griff, der <[e]s, e>, Futter, das <s, ->
układ przepięciowy overvoltage system Überspannungseinrichtung
uruchamiać start anfahren
urządzenia programowalne programmable instruments Programmierbare Geräte
urządzenie device, unit Anlage, die <-, n>
ustawiacz tool setter Maschineneinrichter, der <s, ->
ustawiać set, configurate ausrichten, einrichten
utrzymanie ruchu operation maintenance n. Instandhaltung, die <-, kein Pl>
utworzyć create erstellen
uziemienie ground Erdung
uzwojenie stojana stator winding Ständerwicklung

W

POL ANG NIEM
wał napędowy drive shaft Antriebswelle
wał pomiarowy enkodera encoder measuring shaft Encoder-Messwelle
wał silnika motor shaft Motorwelle
warstwa layer Layer, der <s, ->
wartość value Wert, der <[e]s, e>
wejście input Eingang, der <[e]s, Eingänge>
wibracja vibration Vibration, die <-, en>; Schwingung, die <-, en>
widok view Ansicht, die <-, en>
wielkość value, quantity Größe, die <-, n>
wiersz line Zeile, die <-, n>
wirnik rotor Rotor, der <s, ->
właściwości characteristics Merkmal, das <s, e>; Attribut, das <[e]s, e>
włączyć turn on einschalten
wskazanie indication Anzeige, die <-, n>
współczynnik factor Faktor, der <s, en>
wyjście output Ausgang, der <[e]s, Ausgänge>
wykres graph Diagramm, das <s, e>
wyłączać switch off abschalten
wyłącznik bezpieczeństwa bistabilny (bez samoczynnego powrotu) typu NC (STOP AWARYJNY) bi-stable safetyr switch (without automatic return) type NC (SAFETY STOP) Bistabiler NC-Sicherheitsschalter (ohne selbsttätige Rückstellung, NOT-AUS)
wyłącznik główny main circuit breaker Hauptschalter, der <s, ->
wyświetlacz display Anzeige, die <-, n>

Z

POL ANG NIEM
zabezpieczać protect absichern
zabezpieczenie protection Sicherung, die <-, en>
zablokować lock, block sperren
zacisk clamp Klemme, die <-, n>
zacisk wejść analogowo-cyfrowych analog-digital input terminals Klemmen der analog/ digitalen Eingänge
zacisk wejść cyfrowych digital input terminals Klemmen der digitalen Eingäng
zacisk zasilania power supply terminals Einspeiseklemmen
zaciski połączeniowe connection terminals Anschlussklemmen
zaciski wejściowe input terminals Eingangsklemmen
zaciski wejściowe zasilania 24V DC 24 V DC power supply input terminal Eingangsklemmen der Spannungsversorgung 24 V DC
zaciski wyjść output terminals Ausgangsklemmen
zainstalować install anbringen
zakład produkcyjny plant n. Produktionsbetrieb, der <[e]s, e>
zamknąć complete (shut off) abschließen
zapisz save Speichern
zasilanie power supplies Versorgung, die <-, en>
zasilanie elektryczne power Supply Elektrische Versorgung, die <-, en>
zawory odcinające cut-off valves Absperrventile
zawory rozdzielające distribution valves Verteilerventile
zawory sterujące natężeniem przepływu sprężonego powietrza compressed air fow control valves DruckluftvolumenstromSteuerventile
zawory szybkiego spustu quick-closing valves Schnellablassventile
zawory zwrotne check valves Rückschlagventile
zawór valve Ventil. das <s,e>
zawór 3/2 valve 3/2 3/2-Wegeventil, das <s, e>
zespół unit Satz, der <es, Sätze>; Baugruppe, die <-, n>
zwarcie short-circuit Kurzschluss, der <es, -schlüsse>
zwłoka delay Einschaltverzögerung, die <-, en>
zwora jumper Anker, der <s, ->

 

Podsumowanie

Posługiwanie się językiem angielskim jest niezbędne w pracy automatyka. Warto również znać język niemiecki techniczny, gdyż z czasem na pewno na niego natrafimy.

UWAGA!!

Tłumaczenia słówek nie pochodzą z google translatora 😉  Wykaz tłumaczeń opiera się na profesjonalnych tłumaczeniach technicznych oraz instrukcji w danych językach.

Źródła:

Zdjęcie główne: https://www.abctranslator.pl/Utworzono: / Kategoria:

Reklama

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!

Zapoznałem się i akceptuję klauzulę informacyjną..
NAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

ReklamaMOŻESZ SIĘ TYM ZAINTERESOWAĆ