Data dodania 26 lipca 2017 /

W wielu przedsiębiorstwach nie docenia się negatywnego wpływu nieprawidłowej jakości zasilania. Może ona być przyczyną nieplanowanych, długich przestojów, zwiększenia kosztów energii i przedwczesnego zużycia maszyny.

Ważnym źródłem zakłóceń i obniżenia jakości parametrów zasilania są wyższe harmoniczne. Powstają one, gdy odbiornik podłączony do sieci elektrycznej ma nieliniową charakterystykę napięcia lub pracuje w sposób nieciągły (jest włączany i wyłączany). Wiele urządzeń, takich, jak komputery, przetwornice częstotliwości i inne nie tolerują napięcia zniekształconego przez wyższe harmoniczne i ulegają awarii.

Awariom można zapobiec przez monitorowanie sieci. Odczyt istotnych wartości elektrycznych takich jak napięcie, prąd, częstotliwość pozwala na uzyskanie przejrzystego obrazu sytuacji. Kontrola tych parametrów i wczesne rozpoznawanie potencjalnych możliwości oszczędzania może przynieść wymierne korzyści.

Moduły pomiaru mocy 3-fazowej, wchodzące w skład niezależnego od typu sieci WAGO-I/O-SYSTEM 750, służą do odczytywania i przetwarzania wszystkich istotnych wielkości pomiarowych w trójfazowej sieci zasilającej. Zapewniają one użytkownikowi wiedzę na temat zużycia energii przez poszczególne maszyny i urządzenia oraz kompleksową analizę sieci. Na podstawie dostarczonych wielkości pomiarowych personel obsługujący ma ponadto możliwość optymalnej regulacji pracy silnika lub maszyny, a także zapobiegania awarii urządzeń. Moduły pomiaru mocy 3-fazowej można w tym celu zintegrować z już istniejącymi systemami.

 Wyroby

Dzięki kombinacji czujników, techniki interfejsowej do pomiaru energii i inteligentnych systemów sterowania można stwierdzić występowanie obciążeń szczytowych i zidentyfikować „pożeraczy energii“.

Jakie możliwości zapewniają wyroby WAGO?

  • kompleksowa analiza sieci zasilającej
  • optymalizacja połączeń w takich samych lub podobnych układach
  • racjonalizacja cyklu produkcyjnego z punktu widzenia wpływu na pobór energii
  • racjonalizacja odłączania odbiorów (np. oświetlenia)
  • szybkie rozpoznawanie i eliminacja niesymetrycznego obciążenia sieci, np. w przypadku wadliwej kompensacji
  • wykazywanie / unikanie dużych kosztów wynikających z obciążeń szczytowych, np. poprzez wyłączanie odbiorników w odpowiednim momencie
  • długofalowy wzrost efektywności energetycznej dla podniesienia wartości firmy opisanej w paszporcie energetycznym

Wyroby WAGO:

 Glosariusz

Średnia arytmetyczna

Średnia arytmetyczna (również: średnia) to iloraz sumy wszystkich wartości pomiarowych przez liczbę wartości pomiarowych.

W przypadku periodycznych wielkości przemiennych (np. sinus) średnia arytmetyczna równa się zeru. Dlatego wartość ta nie jest miarodajna dla wielkości przemiennych lub – ewentualnie – informuje jedynie o składowej stałej. W przypadku wielkości stałych średnia arytmetyczna w czasie odpowiada średniej wartości pomiarowej.

 


Wartość skuteczna

Wartość skuteczna, RMS (Root Mean Square), nazywana również TRMS (True Root Mean Square) to pierwiastek kwadratowy z ilorazu sumy wartości pomiarowych do kwadratu przez liczbę wartości pomiarowych.

W elektrotechnice wartość skuteczna wielkości przemiennej odpowiada wartości czynnej wielkości stałej. Jest ona charakterystyczna dla mocy przetwarzanej w odbiorniku.Często rozróżnia się pomiędzy RMS a TRMS. Jest to jednak uwarunkowane jedynie względami historycznymi, dla rozróżnienia nowszych metod pomiaru i metod bazujących na współczynnikach geometrycznych. W przypadku WAGO pomiary są z reguły wykonywane wg metody TRMS.

więcej

 

POLECANE