Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

Publikacja zgłoszona do 🎁 Konkursu iAutomatyka

5 porad programowania sterowników PLC

7386 wyświetleń, autor: Michał Stasieczek.

W tym artykule zawarłem wskazówki, które według mnie przydadzą się przede wszystkim początkującym automatykom. Niezależnie od tego, z jakimi sterownikami PLC masz styczność na co dzień oraz w jakim języku programujesz – jestem pewien, że stosowanie się do poniżej przedstawionych zasad znacznie ułatwi Ci pracę – przede wszystkim z rozbudowanymi aplikacjami.

1. Stosuj logikę pozytywną

Projektowanie algorytmu sterowania ułatwia konsekwentne stosowanie logiki pozytywnej (naturalnej) do opisu deklarowanych zmiennych. W przypadku bardziej złożonych aplikacji, uprości to nam i/lub osobom, które będą miały w przyszłości styczność z naszym kodem, interpretację poszczególnych funkcji zawartych w programie. W szczególności, kiedy projekt zostanie przywołany po dłuższym czasie. Używanie zaprzeczeń w wyrażeniach logicznych może często wprowadzać w błąd, dlatego przyjmuje się, że kiedy zmienna przyjmuje wartość “1”, powinno to oznaczać zaistnienie odpowiadającego jej zjawiska.

Przykłady poprawnego opisywania zmiennych:

 • zmienna “diSensor1” odpowiadająca sygnałowi z czujnika indukcyjnego, przyjmuje wartość “1”, kiedy czujnik wykrywa detal;
 • zmienna “diMotorFailure” opisująca wystąpienie awarii silnika elektrycznego, jest w stanie wysokim, kiedy silnik ulegnie uszkodzeniu;
 • zmienna “diButtonStart” odpowiadająca przyciskowi z panelu operatora, ma wartość “TRUE”, kiedy przycisk jest wciśnięty – bez względu na to, czy jego styki są normalnie otwarte (NO), czy normalnie zamknięte (NC).


Przykładem zmiennej, której opis może wprowadzać w błąd jest “motorStartNotEnabled” – przyjmująca wartość “1”, kiedy zezwolenie na pracę silnika elektrycznego jest nieaktywne. Używając tak opisanej zmiennej w złożonych konstrukcjach logicznych, możemy wprowadzić niepotrzebne zamieszanie.

Kiedy musimy użyć zaprzeczenia bądź sprawdzić warunek negatywny, w języku programowania ST możemy użyć funkcji NOT(), która zwraca przeciwną wartość przekazanej zmiennej typu BOOL, natomiast w języku programowania drabinkowego LD, należy użyć symbolu negacji:

2. Twórz opisowe nazwy zmiennych

Można żartobliwie powiedzieć, że sposobów nazywania zmiennych jest prawdopodobnie tyle, co opisujących ten temat programistów. Jednak z punktu widzenia projektowania algorytmów na sterowniki PLC, warto trzymać jednej zasady – symboliczna nazwa zmiennej powinna wskazywać funkcję, pochodzenie lub odbiorcę informacji, której odpowiada, np.:

 • “gMotorSpeed” – zmienna przechowująca zadaną prędkość pracy napędu,
 • “diButtonStart” – wejście cyfrowe skojarzone z przyciskiem uruchamiającym maszynę,
 • “doGreenLed” – wyjście binarne sterujące pracą zielonej diody led.

Dodatkowo, stosuję trzy przedrostki, które pozwalają mi wyróżnić kluczowe zmienne, co jest niezwykle przydatne przy rozbudowanych programach:

 • “g” – zmienne globalne,
 • “di” – zmienne przypisane do wejść cyfrowych,
 • “do” – zmienne przypisane do wyjść cyfrowych.

Ta praktyka nie jest konieczna. Jednak wracając do programu, który napisaliśmy jakiś czas temu lub modyfikując aplikację stworzoną przez innego automatyka, po napotkaniu zmiennych nazywanych w ten sposób, możemy od razu wywnioskować, jaka jest ich rola w algorytmie sterowania i do czego się odnoszą.

W zależności od producenta czy typu sterownika, mogą być narzucone różne ograniczenia odnośnie przypisywania nazw tagów. Obostrzenia mogą dotyczyć ilości znaków lub wykluczenia niektórych znaków specjalnych (np. podkreślnika). Bez względu na to, powinniśmy dążyć do tego, aby nazwy były jednoznaczne, opisowe i jak najkrótsze jednocześnie. Ta porada może wydawać się błaha, jednak niejednokrotnie spotykałem się z programami, w których użyte był zmienne o nazwach: “X” lub “aaa”. Szanuj więc czas swój (w przyszłości) i innych, którzy będą mieli dostęp do Twojego kodu.

3. Właściwie wykorzystuj zbocza

Zbocza, czyli informacje o zmianie stanu sygnału/zmiennej z niskiego na wysoki (zbocza narastające – ang. rising edge lub positive transition) lub z wysokiego na niski (zbocza opadające – ang. falling edge lub negative transition), są bardzo często używane w algorytmach sterowania. W układach automatyki sterowanych przy użyciu sterowników PLC, zbocza stosowane są najczęściej do kontrolowania uruchamiania urządzeń oraz śledzenia zmian sygnałów cyfrowych (np. z czujników).

Ich wykorzystanie w aplikacji umożliwia wykrycie momentu rozpoczęcia lub zakończenia jakiegoś zdarzenia, np. przełączenia pozycji kluczyka, naciśnięcia przycisku na panelu sterowniczym, czy też pojawienia się jakiegoś obiektu w zasięgu czujnika optycznego. “Wychwycenie” takiej zmiany stanu zmiennej (zbocza) sygnalizowane jest pojawieniem się impulsu dokładnie przez jeden cykl pracy sterownika.

Doskonałym przykładem obrazującym działanie zboczy może być przycisk panelu operatora, podłączony do wejścia cyfrowego PLC.

Jak widać na powyższym przebiegu sygnałów – nie ma znaczenia, na jak długo przycisk zostanie wciśnięty przez operatora – w przypadku zboczy, program otrzyma impuls tylko raz, na jeden cykl sterownika.

Początkującym automatykom zdarza się błędnie wykorzystywać zbocza sygnałów w konstrukcjach warunkowych, sprawdzających wystąpienie dwóch lub więcej zdarzeń jednocześnie. Rozważmy przykładową sytuację, w której działanie jednego z elementów algorytmu sterowania przenośnikiem taśmowym (doAction) uzależnione jest od równoczesnego pojawienia się stanów wysokich na wejściach cyfrowych sterownika PLC, do których podłączone są: czujnik optyczny wykrywający detal (diSensor1) oraz czujnik indukcyjny sprawdzający, czy wykryty detal jest metalowy (diSensor2).

Pamiętając o fakcie, że program rejestruje impuls wygenerowany przez wykrycie zbocza tylko przez jeden cykl pracy sterownika (trwający zazwyczaj ułamki sekundy), niepoprawnym rozwiązaniem w tym wypadku byłoby sprawdzanie jednoczesnego wystąpienia dwóch zboczy sygnałów ze wspomnianych czujników:

Praktycznie niemożliwym jest bowiem ustawić dwa różne czujniki w taki sposób, aby ich pola detekcji pokrywały się ze sobą w 100%. Zachodzi duże prawdopodobieństwo, że jeden z czujników poda sygnał na wejście sterownika PLC wcześniej od drugiego. W związku z tym, warunek logiczny, który sprawdza pojawienie się dwóch niezależnych zboczy sygnałów z czujników w tym samym momencie, nigdy nie zostanie spełniony, a tym samym maszyna nie będzie działać poprawnie.

Prawidłowym podejściem będzie zastosowanie detekcji jednego zbocza iloczynu logicznego sygnałów z dwóch czujników:

W powyższym fragmencie programu, iloczyn logiczny sygnałów z obu czujników przechowywany jest w zmiennej pomocniczej “bothSensorsActive”, której zbocze pozytywne wysterowuje wyjście sterownika “doAction”.

4. Używaj własnych typów danych

Projektowanie rozbudowanych algorytmów sterowania, w których wymagane jest kontrolowanie wielu urządzeń tego samego rodzaju, wymusza na programiście powielanie zmiennych. Chcąc uniknąć przedzierania się przez niewygodnie długą listę zadeklarowanych obiektów, warto zastosować własne typy danych (zmiennych), które umożliwią lepszą organizację naszego programu. W zależności od producenta, własne typy zmiennych występują pod różnymi nazwami, np.: w TIA Portal Siemens’a są określane mianem UDT (User Defined Datatype), z kolei w B&R Automation Studio nazywane są po prostu “Structure Type”.


Za dobry przykład, obrazujący korzyści wynikające z zastosowania własnych typów zmiennych, może posłużyć linia technologiczna składającą się z 10 przenośników taśmowych. Załóżmy, że każdy z tych przenośników wyposażony jest w:

 • napęd elektryczny z obsługą informacji o awarii,
 • dwa czujniki optyczne: na początku i na końcu transportera,
 • barierę optyczną służącą do określania, czy przejeżdżający detal ma odpowiednią wysokość.

Rozpatrując ten przypadek, dla każdego z przenośników musielibyśmy zadeklarować co najmniej 5 zmiennych: “doMotorStartX” (uruchomienie napędu), “diMotorFailureX” (awaria napędu), “diSensorStartX”, “diSensorEndX” (dwa sygnały cyfrowe z czujników krańcowych) oraz “diHeightOKX” (sygnał cyfrowy z bariery), gdzie X byłby numerem przenośnika. Mając do zaprogramowania pracę 10 przenośników, wiązałoby się to z wprowadzeniem aż 50 pozycji na listę zmiennych!

Tworząc własny typ zmiennej o nazwie “Conveyor”, zawierający wymienione powyżej pola (start/stop napędu, awaria napędu, itd.), zmniejszamy liczbę zadeklarowanych zmiennych do 10. Po takim zabiegu, wystarczy, że wprowadzimy 10 zmiennych typu “ConveyorX” (X – numer przenośnika).

Typ “Conveyor” wprowadzony w B&R Automation Studio.

10 zmiennych typu “Conveyor” zadeklarowanych w B&R Automation Studio.

Programując w języku ST na sterownikach B&R, możemy się odwołać do poszczególnych pól stawiając kropkę po nazwie zmiennej danego typu, np. chcąc uruchomić napęd przenośnika trzeciego wystarczy napisać następującą linijkę:

Conveyor3.doMotorStart := TRUE;


5. Porządkuj i komentuj kod programu

Ostatnia, lecz nie najmniej istotna porada, której stosowanie ułatwi Ci kontrolę nad Twoim programem, dotyczy szeroko pojętej organizacji kodu. Streściłem to zagadnienie do trzech punktów:

 • rozbijaj duże aplikacje na podprogramy odpowiadające funkcjonowaniu poszczególnych elementów maszyny bądź fizycznemu podziałowi linii technologicznej, którą programujesz. Zasada ta dotyczy przede wszystkim złożonych projektów. Nie ma nic gorszego niż przewijanie gigantycznego “Main’a” składającego się z tysięcy linijek kodu lub network’ów – o wiele łatwiej poruszać się po kilku osobnych podprogramach, których logiczna organizacja odpowiada rzeczywistemu porządkowi procesu;
 • używaj własnych funkcji i bloków funkcyjnych – dzięki temu zapobiegniesz zasypaniu Twojego projektu nadmiarowym kodem i znacznie przyspieszysz swoją pracę – w szczególności jeżeli zajdzie potrzeba rozbudować aplikację po jakimś czasie. Kiedy algorytm wymusza wielokrotne wykonywanie tej samej operacji, tak jak w przypadku wspomnianej w poprzednim punkcie linii przenośników taśmowych, warto zapisać powtarzający się kod w postaci funkcji, którą będziemy mogli wywołać w dowolnym momencie;
 • komentuj kod – wśród programistów popularne jest twierdzenie, że dobrze napisany program nie wymaga dodatkowych opisów – osobiście, po otwarciu czyjegoś projektu, wolałbym zobaczyć nadmiar komentarzy niż ich całkowity brak. Nie raz przekonasz się, powracając po czasie do napisanych przez siebie aplikacji, że komentarze mogą znacznie przyspieszyć pracę. Dokumentując swój proces myślowy oszczędzisz mnóstwo czasu w przyszłości!

Artykuł został nagrodzony w Konkursie iAutomatyka – edycja Kwiecień 2019

Nagrodę Voucher na szkolenie Mitsubishi Electric dostarcza ambasador konkursu, firma Mitsubishi Electric.

 

Newsletter

Zapisz się i jako pierwszy otrzymuj nowości!

Zapoznałem się i akceptuję klauzulę informacyjną.
23 kwietnia 2019 / Kategoria: , , ,

Reklama

NAJNOWSZE PUBLIKACJE OD UŻYTKOWNIKÓW I FIRM

>KLIKNIJ<

Zostań Mistrzem Automatyki 2020! Powrót Ligi Mistrzów Automatyki WAGO

Zostań Mistrzem Automatyki 2020! Powrót Ligi Mistrzów Automatyki WAGO

>KLIKNIJ<

EVO Signal jako nowe urządzenia sygnalizacyjne firmy WERMA

EVO Signal jako nowe urządzenia sygnalizacyjne firmy WERMA

>KLIKNIJ<

SICK IO-Link Master Starter Kit

SICK IO-Link Master Starter Kit

>KLIKNIJ<

Elektrobarometr – Oddajemy głos Elektroinstalatorom

Elektrobarometr – Oddajemy głos Elektroinstalatorom

>KLIKNIJ<

Bez miniaturowych silników międzynarodowa logistyka byłaby bez szans

Bez miniaturowych silników międzynarodowa logistyka byłaby bez szans

>KLIKNIJ<

ctrIX AUTOMATION: platforma gotowa do współpracy z aplikacjami

ctrIX AUTOMATION: platforma gotowa do współpracy z aplikacjami

>KLIKNIJ<

RFID i systemy identyfikacji optycznej 1D i 2D – Live z firmą Pepperl+Fuchs

RFID i systemy identyfikacji optycznej 1D i 2D – Live z firmą Pepperl+Fuchs

>KLIKNIJ<

EDUKACJA I PRZEMYSŁ – AUTOMATYKA I ROBOTYKA – FATIA GROUP NA RYNKU POLSKIM I MIĘDZYNARODOWYM

EDUKACJA I PRZEMYSŁ – AUTOMATYKA I ROBOTYKA – FATIA GROUP NA RYNKU POLSKIM I MIĘDZYNARODOWYM

>KLIKNIJ<

CLEANBOXY – alternatywa dla konwencjonalnych cleanroomów?

CLEANBOXY – alternatywa dla konwencjonalnych cleanroomów?

>KLIKNIJ<

Wyzwania w produkcji żywności i napojów

Wyzwania w produkcji żywności i napojów

>KLIKNIJ<

Jak powstają chipsy Lay’s? – Fabryki w Polsce

Jak powstają chipsy Lay’s? – Fabryki w Polsce

>KLIKNIJ<

MOSAIC – modułowy sterownik bezpieczeństwa

MOSAIC – modułowy sterownik bezpieczeństwa

>KLIKNIJ<

ctrlX AUTOMATION: Aplikacje w świecie automatyzacji

ctrlX AUTOMATION: Aplikacje w świecie automatyzacji

>KLIKNIJ<

Coboty UR10e zapewniają maksymalne wykorzystanie parku maszynowego Bernacki

Coboty UR10e zapewniają maksymalne wykorzystanie parku maszynowego Bernacki

>KLIKNIJ<

Finder na Energetab 2020 – sterowanie głosowe, miecz świetlny i nagroda

Finder na Energetab 2020 – sterowanie głosowe, miecz świetlny i nagroda

>KLIKNIJ<

Dobór panelu HMI do aplikacji – Część I – Kryteria sprzętowe (hardwarowe)

Dobór panelu HMI do aplikacji – Część I – Kryteria sprzętowe (hardwarowe)

>KLIKNIJ<

Warsaw Industry Week 2020 – prawdziwe święto przemysłu

Warsaw Industry Week 2020 – prawdziwe święto przemysłu

>KLIKNIJ<

Dane z Fabryki Przyszłości dbają o jakość produkcji

Dane z Fabryki Przyszłości dbają o jakość produkcji

>KLIKNIJ<

ctrlX AUTOMATION: Nowy świat automatyzacji

ctrlX AUTOMATION: Nowy świat automatyzacji

>KLIKNIJ<

Falowniki modułowego systemu automatyki MOVI-C® firmy SEW-EURODRIVE

Falowniki modułowego systemu automatyki MOVI-C® firmy SEW-EURODRIVE

MOŻESZ SIĘ TYM ZAINTERESOWAĆ

 • Szybki i bezpieczny dostęp do maszyn i fabryk Usługa u-link gwarantuje szybki i bezpieczny dostęp do maszyn i fabryk, co ułatwia zdalne utrzymanie ruchu, jednocześnie pozwalając na wydajne zarządzanie zakładami produkcyjnymi i stacjami klie...
 • Pomiar odległości to jedna z podstawowych dziedzin w technologii czujników. Do określania położenia w różnorodnych zastosowaniach wykorzystywana jest szeroka gama procesów. Firma Pepperl+Fuchs już teraz – w odróżnieniu od konkurencji ...
 • Nowoczesne dotykowe panele operatorskie HMI firmy WEINTEK Labs. – Bezpłatne oprogramowanie narzędziowe w pełnej wersji – Precyzyjne, dotykowe ekrany wyświetlające szczegółową grafikę – Obszerne biblioteki komponentów grafi...
 • 1,740 PLN
  Szkolenie prowadzimy w naszym Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22 (lok. 1B, wejście od ul. Pejzażowej). W czasie jego trwania kursanci mają do dyspozycji trzy stanowiska szkoleniowe wyposażone w roboty Un...
  Czas trwania: 2 dni
  Link: Terminy
 • PR200 to uniwersalne i łatwe w obsłudze urządzenie zaprojektowane w plastikowej obudowie do montażu na szynie DIN jako alternatywa dla PLC. Przekaźnik jest dostępny w kilku wersjach dla napięcia stałego i przemiennego. Jest wyposażony w cyf...
 • SCADA z wbudowanym serwerem sieci Web i routerem, bez licencji, bez limitów rejestrów! Brzmi dobrze? A to dopiero początek! Jest to urządzenie umożliwiające zarządzanie zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet z komputera, bądź urządze...KATEGORIE ARTYKUŁÓW
POLECANE ARTYKUŁY
Wydarzenia