Regulamin korzystania z portalu iautomatyka.pl

§1. Definicje

1. „Portal” – strona internetowa www.iautomatyka.pl i jej podstrony.
2. „Użytkownik” – Użytkownikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną i zarejestrowała konto na portalu jako „Osoba Fizyczna” lub „Konto Firmowe”.
3. „Administrator” – iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna ul. Żurawia 71 lok. 2.13, 15-540 Białystok prowadząca stronę internetową www.iautomatyka.pl
4. „Newsletter, subskrypcja” – biuletyn w formie elektronicznej rozsyłany do Klientów za pomocą poczty elektronicznej po ich wcześniejszym zapisaniu się do niego.
5. „Usługi świadczone drogą elektroniczną” – usługi świadczone w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)
6. „PayPal” – serwis internetowy oferujący usługi płatnicze umożliwiające przedsiębiorcom i konsumentom posiadającym adres e-mail wysłanie oraz odbieranie płatności przez internet.

7. „Post” – krótka informacja, zdjęcie, galeria zdjęć, film z Youtube.com, artykuł zewnętrzny z podlinkowaniem do innej strony internetowej, artykuł napisany przez Użytkownika, cała lista linków / filmów.

§2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu iautomatyka.pl przez Użytkowników oraz określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oferowanych przez portal iautomatyka.pl
2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal iautomatyka.pl oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenia takich usług.
3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby publikowane na portalu treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.
4. Portal stanowi własność iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Administratora.
5. Powielanie lub rozpowszechnianie treści i danych zawartych na stronie internetowej iautomatyka.pl, w części bądź całości, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie i w źródłach elektronicznych bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części możliwe jest wyłącznie: w celach edukacyjnych, naukowych, na własny użytek, pod warunkiem przytoczenia źródła w postaci aktywnego linku URL odsyłającego na portal iautomatyka.pl. Użycie lub wykorzystanie treści i danych w całości lub w części bez zgody Administratora z naruszeniem prawa, zwłaszcza bez podania źródła lub na użytek komercyjny, jest zabronione i podlega sankcji prawnej. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. Z 2006 r. Nr.90 poz. 631), w tym z obowiązkowym podania źródła cytatu.

§3. Zakładanie konta Użytkownika

1. Portal umożliwia założenia konta„Osoba Fizyczna” lub „Konto Firmowe”.
2. Na koncie „Osoba Fizyczna” może być zarejestrowana tylko osoba fizyczna.
3. Na koncie „Konto Firmowe” może być zarejestrowana osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, spółka cywilna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
4. Rejestracja konta „Osoba Fizyczna” lub „Konto Firmowe” polega na wypełnieniu pól obowiązkowych i wysłaniu formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem http://iautomatyka.pl/zarejestruj-sie/ oraz aktywację Konta.
5. Przy uzupełnianiu informacji w profilu Użytkownika należy mieć na uwadze, że pola takie jak: nazwa publiczna, adres e-mail, link www, link do portali społecznościowych, telefony będą dostępne publicznie.
6. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych lub profil Użytkownika nie jest wypełniony w pełni i działa negatywnie na wizerunek portalu Administrator ma prawo:

7. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
8. W przypadku stwierdzenia, że dany Użytkownik posiada więcej niż jedno konto Administrator ma prawo skasować konto lub konta użytkownika, które wykraczają poza normę.
9. Wraz z rejestracją Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach portalu określonych w §5.

§4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie z usług drogą elektroniczną w ramach iautomatyka.pl wymaga założenia Konta, co następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z podanie danych obowiązkowych, zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz aktywację konta.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili zarejestrowania konta Użytkownika określonych w §3.
3. Portal świadczy usługi płatne jak i bezpłatne.
4. Usługa płatna na portalu zostaje aktywowana w przeciągu 7 dni od pojawienia się wpłaty na koncie bankowym lub koncie PayPal Administratora za daną usługę.
5. W przypadku usług płatnych zawartych na czas określony, umowa zawierana jest na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zawarcie umowy na czas dłuższy niż 12 miesięcy może nastąpić w szczególnych przypadkach po akceptacji Administratora.
6. Użytkownik może zerwać umowę na czas określony w przypadku usług płatnych w trybie natychmiastowym po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie mailowo Administratora. Wszelkie usługi związane z daną umową są dezaktywowane w przeciągu 7 dni.
7. W przypadku usług płatnych pieniądze nie są zwracane po zerwaniu umowy.
8. W przypadku braku terminowej wpłaty przez Użytkownika za usługę płatną zawartą na czas określony Administrator ma prawo do rozwiązania umowy drogą elektroniczną na usługi płatne w trybie natychmiastowym po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkownika drogą mailową.
9. Faktura VAT zostaje wystawiona po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe lub konto PayPal. Na prośbę Użytkownika Administrator wystawia dokument pro forma.
10. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną.
11. Usługi bezpłatne określa niniejszy regulamin.
12. W przypadku usług bezpłatnych umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
13. W przypadku usług bezpłatnych umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym poprzez poinformowanie drogą mailową drugiej strony o zaistniałym fakcie.
14. W przypadku usług bezpłatnych rozwiązanie umowy wiąże się z usunięciem konta Użytkownika przez Administratora.
15. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla portalu bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym.
16. Użytkownik może zapisać się do usługi Newslettera poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Portalu.
17. Użytkownik może wypisać się z usługi Newslettera poprzez kliknięcie linku dezaktywacyjnego w każdej wiadomości Newslettera.

§5. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Prowadzony przez Administratora portal pozwala Użytkownikowi „Osoba Fizyczna” bezpłatnie:

2. Prowadzony przez Administratora portal pozwala Użytkownikowi „Konto Firmowe” bezpłatnie:

3. Zakres świadczonych usług bezpłatnych może ulec zmianie.
4. Każdy artykuł, post lub wyróżniony post przed opublikowaniem go na portalu iautomatyka.pl jest redagowany przez Administratora i wymaga jego akceptacji przed publikacją.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do poprawienia błędów językowych, składniowych, merytorycznych i wizualnych przed publikacją danego artykułu, postu lub wyróżnionego postu.
6. Administrator zastrzega sobie prawo nieopublikowania artykułu, postu lub wyróżnionego postu jeżeli treść jest niewłaściwa lub niezgodna z tematyką portalu www.iautomatyka.pl lub użytkownik konta „osoba fizyczna” w sposób jawny i celowy (wg administratora) reklamuje dany produkt lub usługę lub jeśli treść jest niemerytoryczna i nie nadaje się na publikację bez podania przyczyny.
7. Usługi płatne określa cennik dostępny pod adresem http://iautomatyka.pl/oferta/ .
8. Darmowy Okres próbny danego pakietu w usługach płatnych jeśli jest taka opcja może być wykorzystany tylko raz przez jednego Użytkownika „Konta Firmowego”.
9. Wpis do katalogu i funkcje dodane w czasie trwania okresu próbnego danego pakietu w usługach płatnych są usuwane po wygaśnięciu okresu próbnego jeżeli użytkownik nie wykupił przedłużenia pakietu.
10. Płatności związane z usługami płatnymi mogą być dokonywane przelewem tradycyjnym na konto bankowe Administratora lub poprzez platformę PayPal.
11. Newsletter będzie wysyłany na adres e-mail użytkownika, który zapisał się do usługi Newslettera.
12. Banery reklamowe, które Użytkownik będzie dodawał do portalu w ramach usług płatnych nie mogą być szkodliwe dla portalu jak i innych użytkowników, w innym przypadku Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego baneru reklamowego.
13. Administrator zastrzega sobie prawo do edycji i poprawienia błędów językowych, składniowych, merytorycznych i wizualnych wpisów dodanych do katalogu lub wyróżnionych postów lub ofert pracy w ramach usług płatnych.
14. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów dodanych do katalogu lub wyróżnionych postów lub dodanej oferty pracy lub informacji dodanych w profilu Użytkownika przez Użytkowników zarejestrowanych jako „Konto Firmowe” , które zostaną uznane przez Administratora za szkodliwe dla portalu iautomatyka.pl lub innych Użytkowników lub nabierze podejrzeń, że naruszają one prawo.
15. Administrator nie gwarantuje ciągłości działania mapy w katalogu dostępnej na portalu z uwagi, iż jest ona uzależniona od usługi zewnętrznej firmy. Administrator dołoży wszelkich starań aby zapewnić ciągłość działania mapy na portalu.
16. Administrator informuje, iż portal w roku kalendarzowym może być nieaktywny maksymalnie 10 dni w związku z awariami technicznymi lub modernizacją portalu.
17. Administrator zastrzega sobie prawo do dezaktywacji danych wpisów w katalogu po upływie ich terminu. Dezaktywacja wpisu w katalogu dotyczy wpisów, które mają określony termin tj. termin szkolenia, wydarzenia, składania ofert pracy, obowiązywania danej promocji na produkt lub inną usługę.
18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie treści przez Użytkowników, w których są naruszone prawa osób trzecich, a w tym prawa autorskie.

§6. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług drogą elektroniczną Użytkownik ma prawo zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@iautomatyka.pl wpisując w temacie wiadomości „reklamacja”.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres poczty elektronicznej jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja, nie zawierająca powyższych danych nie będzie rozpatrywana.
3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia. Decyzja Administratora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
4. Reklamacje rozpatruje Administrator.
5. O decyzji rozpatrzonej reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

§7. Dane Osobowe

1. Dane osobowe Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.

 

§8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie www pod adresem: http://iautomatyka.pl/regulamin/
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.
3. Administrator zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana bezpośrednio dotyczy.
4. Z chwilą wysłania artykułu do publikacji przez Użytkownika, Administrator nabywa własność artykułu oraz uzyskuje licencję niewyłączoną upoważniającą Administratora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do danego artykułu na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach;
b) zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych,;
c) udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych i społecznościowych;
d) nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną, wizualną lub audialną, satelity lub sieci komputerowych;
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
f) udzielanie dalszych wyłącznych i niewyłącznych licencji, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych;
g) eksploatacje na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:
• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką określoną w niniejszym ustępie, a także drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utworu utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
• w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w tiret drugi – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.